OB a-$e-er gi6-ta parallel from Me-Turan 1, col i PRAK C 26
1. gi4-in-e gi4-in-e ag2-gig ba-ak
2. gi4-in-e dama-nam-tag-ga ag2-gig ba-ak
3. gi4-in-e dama-nam-tag-ga-na-am2-tar-gig-ga-ke4
4. na-am2-tar-gig-ga-ke4 i-bi2 lu3-lu3-e
5. gi$gu-za-ku3-ga dur2 ba-an-gar
6. muna2-ku3-ga ki-na2 ba-na2
7. mu ba-na2-a-ba in-ga-zu
8. $e ba-su-ub-ba-ba in-ga-zu
9. e-ne-em3-ma3-a-ni la-ba-da-ab-du11-ga la-ba-da-ab-du11-ga
10. $a3-ba-a-ni gi6-par2-a um-ma-ne2 im-ma-al
11. KA-bi nu-gub-ba nu-gal2-ka
12. ga-$a-an-an-na-ra ki-zabalam.ki-ra $u-a ba-e-de3-gi4
13. nu-gig-bi gu3 an-na ba-te gu3 ki-$e3 ba-te
14. gu3 $u-nigin2-na-a-ni an-ur2-ra
15. tug2-gim im-ma-an-dul gada-gim im-ma-an-bur2
16. a-u2-a gi4-in al-ku$2-u2-de3
17. unug.ki-ga e2-an-na gi4-in al-ku$2-u2-de3
18. zabalam.ki gi-gun4-na.ki gi4-in al-ku$2-u2-de3
19. am-gal-la du3-a gi4-in al-ku$2-u2-de3
20. ga-$a-an-mu dla-bar-an-na gu3 mu-un-na-`de2'-e
21. la-bar-an-na ga-$a-an-d$ubur-ra-mu
22. la-bar-gal mu$3-za-gin3-na-mu
23. sukkal-inim-$a6-$a6-ga-mu
24. ra-gaba-inim-gi-in-gi-na-mu
25. gi4-in-e gi4-in-e ag2-gig ba-ak
26. gi4-in-e dama-[na]m-tag-ga ag2-g[ig ba-ak]
27. gi4-in dama-[nam-tag-ga na-am2-tar-gig-ga-ke4]
28. na-am2-tar-gig-ga-ke4 i-bi2 lu3-lu3-e
29. gi$gu-za-ku3-ga dur2 ba-an-gar
30. muna2-ku3-ga ki-na2 ba-na2
31. mu ba-ab-du11-ga-a-be2 na-me nu-zu-a
32. $e ba-su-ub-ba-be2 na-me nu-zu-a
1. ga2-nu ga-i-re7-en
2. me-en-de3 uru2-$e3 ga-i-re7-en
3. uru2-$e3 u6-di-de3-en ga-i-re7-en
4. uru2-$e3 kul-aba4.ki-$e3 ga-i-re7-en
5. $e-eb-e2-an-ka-$e3 ga-i-re7-en
6. $e-eb-ki-unug.ki-ga-$e3 ga-i-re7-en
7. $e-eb-zabalam.ki-$e3 ga-i-re7-en
8. [u]ru2-$e3 uru2-$e3 kul-aba4.ki-$e3
9. e-ne-em3-ga-$a-an-an-ka di-id-da-ra
10. ki-sikil dama-nam-tag-ga bad3-ur2-ta ba-gub
11. igi mu-un-$i-in-bar igi-lipi$-a-kam
12. ga-$a-an-mu gu3 ba-an-de2 gu3 nam-tag-ga su3-ga
13. sig2-sag-ki-na-kam mu-ni-in-dab5
14. ki-sikil dama-nam-tag-ga sahar-hub-ba ba-e-tu$
15. su8-ba gi$.$ibir-a-ni tu15-mu-ub-gi4-gi4
16. gala-e sem3 zabar-am3 tu15-mu-ub-gi4-gi4
17. kur-gar-ra giri2 ba-ad-ra tu15-mu-ub-gi4-gi4
18. bahar2-ra dug-uburx-imin-a-ni tu15-mu-ub-gi4-gi4
1a. a-ab-ba-ke4 ta-am3 me-a-bi
1b. egi2-re $a3-ba-a-ni-$e3! mu-lu e3 u4-$u2-$e3 gul-e
2. $a3-ga-$a-an-an-ka ta me-a-bi egi2-re $a3-ba-a-ni-$e3!
3. $a3-ga-$a-an-e2-an-na-ke4 ta me-a-bi egi2-re
4. $a3-bi nu-me-a-bi nu-me-a-ta
5. ge$tu2-ka-a-ni (var: mu$tu2) a-na la2-a-ta
6. ge$tu2-ku3-ga-a-ni (var: mu$tu2) a-na ma-al-la-bi
7. `a' $a3-ba-a-ni a bar-ra-ni
8. `a ib2-ba'-a-ni a sumug-ga-a-ni
9. [ga-$a]-`an'-mu gu3-gi6-a a-$e-er `x x'
10. na-am2-x-`x'-[...]
11. na-am2-x-`x'-[...]
12. `x'-[...]
13. na-am2-[...]
14. na-am2-`x'-[...]
15. n[a-am2-...]
16. na-am2-`x'-[...]
17. na-am2-uru2-`a'-[ni-$e3 ...]
18. na-am2-ma-a[n-ga-a-ni-$e3 ...]
19. na-am2gil-[sa-a-ni-$e3 ...]
20. na-am2-mu-`x'-[...]
21. na-am2-geme2-tur-`a?'-[ni-$e3 ...]
21a. e-la-lu $a3-ba-[ni ...]
21b. $a3-ge ga-$a-an-[...]
22. $a3-ba(-a)ni [...] (var: $a3-ba-ni a NI a [...])
23. $a3-ge4(var: -ge) ga-$a-an-[an-ka ...]
24. $a3-ga-$a-an-a[n-ka ...]
25. $a3-ge4(var: -ge) ga-$[a-an-an-...]
1. [edi]n-`na' edin-na ta ul4-li mu-ni-ib-DU
2. mu-gi17-ib ga-$a-an-an-na edin-na < >
3. egi2-mah kur-gul-gul edin-na < >
4. [g]a-$a-an-hur-sag-kalam-ma edin-na < >
5. [g]a-$a-an-e2-tur3-kalam-ma edin-na < >
6. [ga]-$a-an-e-nam-ga[la]-`e?' edin-na < >
7. [e2-a]n-na-e nam-gala-[...]
8. [ta u]l4-li mu-ni-ib-`DU' [...]
9. `x'-e-a$? mu-ni-ib-DU am-gal-gal-`e!?' [...]
10. [a2]-la2-da mu-da-dur2-ru-ne-e$ nam-ur-sag-e!? [mu-ni]-ib-DU
11. [nam]-ur-sag-da mu-un-da-dur2-ru-ne-e$ nam-ur-sag-e!? mu-ni-ib-DU
12. [gi$.tuk]ul!-sag-ku5-da mu-un-da-dur2-ru-ne-e$ ti-mar-uru5-e
13. [kur]-`gar'-ra-da mu-un-da-dur2-ru-ne-e$ giri2 ba-da-ra-e mu-ni-ib-DU
14. in-nin lu2-$6-ga lu2-sig7-ga he2-en-DU(-)en ama$-$e3
15. dinanna lu2-$6-ga lu2-sig7-ga he2-en-DU(-)en ama$-$e3
16. a im-ma-an-tu5 ZU im-ma-an-su-ub
17. a $en-dili2-ku3-ga im-ma-an-tu5
18. naga-bur!-babbar-ra im-ma-an-su-ub
19. u5-ze2-ba-[b]ur-ra im-`ma'-an-$e$2
20. tug2-tan2!-na-ni im-ma-an-[m]u4
21. ki-nig2-[k]u2-e2-e-$e3
22. `ninda' $u-sikil-la ze2-em3-ma3-$e3
23. `e2' lu2-zi-de3 $u-e-ba-$e3
24. `u3'-mu-un-dam-an-ki-ke4 $u-e-ba-$e3
25. [dda]m-gal-nun-na-ke4 $u-e-ba-$e3
26. [d]`x'-zi-ZU-ke4 $u-e-ba-$e3
27. [dp]a5-nun-an-ki-ke4 $u-e-ba-$e3
28. [dmu-du10-g]a?-sa4-a $u-e-ba-$e3
29. [dingir]-`lu2'-lu-ke4 $u-e-ba-[$e3]
30. [l]u-di ama-mu-u[r2? d]u11-ga-na-ab nu-d[i-de3] ama$-ku3-`$e3'
29. ur-sag-dnin-a-zu! $u-e3-ba-$e3 he2-en-DU(-)en ama$-$e3
30. nin-du3-gul-la2 munus-$a6-ga $u-e3-ga-$e3 he2-en-DU
31. mu-lu-di mu-ud-da-na-mu-ra du11-ga-na-ab `nu'-di-di-in
32. du$umgal-an-na-mu-ra du11-ga-na-ab nu-di-di-in ama$-ku3-ga-$e3
33. su8-ba ddumu-zi-de3-mu-ra du11-ga-na-ab nu-di-di-in
34. mu-un-ti-la-ba mu-un-ti-la-ba mu-un-ma-al ama$-ku3-ga-$e3
35. e2 u$bar-mu mu-un-ti-la-ba ta mu-un-ma-al ama$--ga-$e3
36. ki mu-ud-da-na-mu mu-un-ti-la-ba ta mu-un-ma-al ama$-ku3-ga-$e3
37. ki ddumu-zi-da mu-un-ti-la-ba ta mu-un-ma-al ama$-ku3-ga-$e3
1. ga2-e nu-me-en ga2-e nu-me-en
2. ga-$a-an-an-na-me-en ga2-e (var: me-e) nu-me-en(var: -men3)
3. ga-$a-an-an-na(-me-en) ga2-e (var: me-e) nu-me-en(var: -men3)
4. a-lu3-a-mu nu-si-ga-da
5. izi-il2-la-a-mu nu-te-en-te-en-da/dam (var: nu-te-en(-na)-dam)
6. im an-na im ki-a (var: `e3'-an-na e3-ki-a) $u-mu-$e3 im(varbi2)-ma-al
7. uru2-i-ra-mu sag an-$e3 nu-il2-e
8. inim-mah-du11-ga-mu ki-bal(-a) i3-gul-e
9. pu2-kur-dilmun.ki-na sag a ba-ni-ib-tu5 (var: sag a ba-e-ni-de2)
10. a-gi4-a-za-gin3-kam (var: [na4.igi-za3]-ga) za3-mi2
11. ga-$a-an-men3 sa-bar-bar gu um-ma-ni-ib-du11
12. sa-bar-kur-ra-ke4 gu im-ma-ni-ib-du11
13. dalad-ku-ra dingir-kur-ra i-bi2-mu-$e3 in-dib2-`be2'-en
14. bara2-bara2-ke4-na mu-un-da-ab-sig3-sig3-ge-da
15. bara2-bara2 us2-A$-a mu-un-na-ni-DU.DU-e
16. sa i-bi2-me-en sa a-ba-me-en
17. ga-$a-an-men3 sa-par3-gal sug lil2-la2 du3-a-me-en
18. gu-gil-gi-lu an-edin-na la2-me-en
19. izi-mu2-mu2-da il2-il2-la2-men3
20. u3-bu-bu-ul-bi dal-dal-bi ki-bal-a $e3-ga2-ga2
21. $ul-ka-tar-ra-ra ka-$u2-a ba-e-me-en
22. me-ri (var: `giri3?') an-$e3 il2-la ki-a dib-dib-be2-me-en
23. gaba-ur4 gaba-ur4-ur4 kaskal nu-ze2-me-en
24. ga-$a-an-men3 ag2-gu10-me-en ag2-gu10-zabar-me-en
25. ag2-gu10 kin-ga2 dab-dab-be2-me-en
26. ag2-gu10(varag2-u) zabar-ra ki-gal-`la x x' [...]
27. gi4-in (var: gi-in) ul-tag-ga gi4-in-`bi x' [x-am3
28. lu2-bi ul-tag-ga lu2-bi lu2-b[ihe2 ...]
29. e2 mu-un-ku4-ra-nane2 sag mu-ze2-be2
30. mu-lu am3-da-gal2-la mu-lu am3 ku3 gal2-la
31. i-bi2-$e3 ul-gin-na (var: al-gin7) ga2-e (var: me-e)
32. a-ba-$e3 al-di-di gal-an-zu-me-en
33. zi-da gab2-bu-$e3 i-im-ga2-ga2
34. gab2-bu zi-da-$e3 i-im-ga2-ga2
35. mu-tin munus mu-ni-in-ku4-ku4
36. [munus]-e mu-tin-e mu-ni-in-ku4-ku4
37. [mu-t]in `munus-e $e-er'-k[a-d]u11?-du11-ga-me-en
38. [...$e-er-ka]-`x'-du11-ga-me-en
39. [...] ba-e-me-en
40. [...-b]i ba-e-me-en
41. [...mu-ni-i]n-ku4-ku4
42. [...]-an-e3-a
43. [...mu-u]n-na-ab-ze2-men3
44. [...] `bi x x'
1. [...] `x x x' [...]
2. egir-me3-ka [us2-sa-mu-de3]
3. munus da-a te-e [me-e $i-in-ga-men3-na]
4. e2-ka$-a-ka `tu$-a'-[mu-de3] SRT 46 Rs. i 3 ga-`$a'-a[n-...]
5. nu-nus(varmunus.us2.)-men3 $ul--tar-ra
6. e2-dmu-ul-lil2-la la? ku4-ra-mu-[de3]
7. nu-nus kur-ra diri-ga me-e $i-in-ga-m[en3-na]
8. ki-di-da-ka gub-ba-mu-de3
9. nu-nus!-men3 nu-nus e-ne-em3-zu me-e $i-in-ga-men3-na
18. munus lu2 nu-zu me-e $i-in-ga-men3-na (var: kar- mu-l[u ...])
19. ki-du14-da-kam gub-ba-mu-de3
20. munus i-bi2 $u2-$u2 me-e $i-in-ga-men3-na
1. an-anusan an-na gub-ba-mu-de3
2. si an-na il2-la me-e $i-in-ga-men3-na
3. an-u4-zal-le-ta-ke4 dalla e3-a-mu-un-de3
4. ul an-na sa4-a me-e $i-in-ga-men3-na
5. ga-$a-an-men3 bala-bala-ga2 an-e si-men3
6. mu-tin ku-li-ne munus-e ma-la-ga-a-ni
7. e2-gi4-a-tur-ra DU.DU mu-ne-en-ne-e$
8. li-bi-ir-si giri2-kin!(SIKI)-a ur2!-ra la2-la2-me-e$
9. mu$3-mu an-ta ni2 gur3-ru-me-en
10. me-lam2-mu engur-ra ku6 mu-ni-ib-$eg3-$eg6
11. ma-a e-ne-em3-ku3-mu sa-par3-gal ambar-e $u mu-un-la2
12. igi-bi TUR.TUR-bi mu$en nu-dib-be2
13. ab-ba um-mi-la2 ab(-)ba?(-)hu-luh-ha
14. GI.AMBAR-e um-mi-la2 GI.AMBAR $e am3-$a4
15. a-gi6-a i7buranun-na-ke4 um-mi-la2
16. e-ne-em3-mu e-ne-em ga-$a-an gu3-de2-a $u mu-la2
17. ga-$a-an-men3 e2-kur-ra am2-ku4-ku4-de3-men3
18. e2-dmu-ul-lil2-la2-ta e-ne-em3 e3-ta-a-men3
19. ga-$a-an-men3 e2-kur-ra mu-un-ku4-re-na-ta
20. i-bi2-dmu-ul-lil2-la2-ta mu-un-dib-dib-be2-na-ta
21. dingir-re-e-ne mu-un-ti mu-un-ti mu-un-$i-ib-be2-ne
22. da-nun-na-ke4-ne al-tu$ munus-e mu-un-$i-ib-be2-ne
23. um-ta-la2-e mu nu-du3 gi nu-du3
24. gi$asal nu-du3 gi$ gurun nu-il2
25. ki e2-e$2-dam nu-du3 lu2 na-am2-ba nu-gub-bu
26. ka-ka inim-gi-na nu-um-ma-al
27. $u-a gi$.bala-si-sa2 nu-um-ma-al
28. ug3-e HA.UR-gim ur-bi i3-ku2-e
29. lu2-ulu3 mar-tu-gim edin-na gu i-ni-ib-la2
30. an a-ba-a in-dub2 ga2-e-me-en in(var: mu-un)-dub2
31. ki a-ba-a in-sig3(var: -sag) ga2-e-me-en in(var: mu-un)-sig3
32. dingir buru5-me-e$ ga2-e mu-tin-me-en
33. da-nun-na di-id-da-me-e$ ga2-e sun2 ba-e-me-en
34. sun2-zi-da-dm[u-ul-lil2]-`la2-me-en'
35. ga-$a-an-me-en sun2-zi sag-g[a2 DU-a-me-en]
36. da-nun-na u8-gim lu-`a' [u$umgal-bi ba-e(var: ga2-e)-me-en]
37. bad3-gal-kur-kur-ra [ba-e(var: ga2-e) si-gar-bi-me-en]
38. alim-kur-ra [si gur3-ru-me-en]
39. sahar-gar-i7-[da [...] (TRS 69:16 adds ...sag-`dar-e?'-me-en)
40. an-na u3-[mu-un-bi-me-en ki-a ga-$a-an-bi-me-en]
41. me-e `dingir'-[re-e-ne mu-un-na-diri-ge]
42. da-nun-n[a-ke4-ne mu-un-na-diri-ge]
43. $u-il2-l[a-mu an-ne2 bi2-ib-us2]
44. ga-$a-an-[me-en $u-mu-ta $u sa2-a nu-ma-al]
45. me-ri il2-[la-mu ki-a ba-ab-us2]
46. ga-$a-an-[me-en me-ri-mu-ta me-ri sa2-a nu-ma-al]
47. kur-ra ba-[...] TRS 69:20 adds: [...zar-re-e]$ mu-ni-ib2-sal-e
48. kur-kur ur-[bi bi2-ib-se3-se3-ge]
49. tur-tur-b[i zur-re-e$ mu-un-du8(-du8)]
50. gal-gal-b[i zar-re-e$ mu-un-sal(-sal)]
51. za3 ma$-s[ag ...]
52. a-a-m[u me3-ta ...]
53. dmu-u[l-lil2 me3-$en-$en-ta ...]
54. me3 g[u ...]
55. me3 `x' [...]
56. sag [...]
57. LAGABxX `x' [...]
58. a-ba [mu-un-da-ab-sa2 ...]
59. a-ba [mu-un-da-ab-si3-ge ...]
60. mu-m[u di-da [...]
61. i-i[m-ma ...]
62. a[m3-mu-u$ [...]
63. 4 [...]
1. gi4-in-e gi4-in-e ag2-gig ba-ak
2. gi4-in-e dama-nam-tag-ga ag2-gig ba-ak
3. gi4-in-e dama-nam-tag-ga-na-am2-tar-gig-ga-ke4
4. na-am2-tar-gig-ga-ke4 i-bi2 lu3-lu3-e
5. gi$gu-za-ku3-ga dur2 ba-an-gar
6. muna2-ku3-ga ki-na2 ba-na2
7. mu ba-na2-a-ba in-ga-zu
8. $e ba-su-ub-ba-ba in-ga-zu
9. e-ne-em3-ma3-a-ni la-ba-da-ab-du11-ga la-ba-da-ab-du11-ga
10. $a3-ba-a-ni gi6-par2-a um-ma-ne2 im-ma-al
11. KA-bi nu-gub-ba nu-gal2-ka
12. ga-$a-an-an-na-ra ki-zabalam.ki-ra $u-a ba-e-de3-gi4
13. nu-gig-bi gu3 an-na ba-te gu3 ki-$e3 ba-te
14. gu3 $u-nigin2-na-a-ni an-ur2-ra
15. tug2-gim im-ma-an-dul gada-gim im-ma-an-bur2
16. a-u2-a gi4-in al-ku$2-u2-de3
17. unug.ki-ga e2-an-na gi4-in al-ku$2-u2-de3
18. zabalam.ki gi-gun4-na.ki gi4-in al-ku$2-u2-de3
19. am-gal-la du3-a gi4-in al-ku$2-u2-de3
20. ga-$a-an-mu dla-bar-an-na gu3 mu-un-na-`de2'-e
21. la-bar-an-na ga-$a-an-d$ubur-ra-mu
22. la-bar-gal mu$3-za-gin3-na-mu
23. sukkal-inim-$a6-$a6-ga-mu
24. ra-gaba-inim-gi-in-gi-na-mu
25. gi4-in-e gi4-in-e ag2-gig ba-ak
26. gi4-in-e dama-[na]m-tag-ga ag2-g[ig ba-ak]
27. gi4-in dama-[nam-tag-ga na-am2-tar-gig-ga-ke4]
28. na-am2-tar-gig-ga-ke4 i-bi2 lu3-lu3-e
29. gi$gu-za-ku3-ga dur2 ba-an-gar
30. muna2-ku3-ga ki-na2 ba-na2
31. mu ba-ab-du11-ga-a-be2 na-me nu-zu-a
32. $e ba-su-ub-ba-be2 na-me nu-zu-a
1. ga2-nu ga-i-re7-en
2. me-en-de3 uru2-$e3 ga-i-re7-en
3. uru2-$e3 u6-di-de3-en ga-i-re7-en
4. uru2-$e3 kul-aba4.ki-$e3 ga-i-re7-en
5. $e-eb-e2-an-ka-$e3 ga-i-re7-en
6. $e-eb-ki-unug.ki-ga-$e3 ga-i-re7-en
7. $e-eb-zabalam.ki-$e3 ga-i-re7-en
8. [u]ru2-$e3 uru2-$e3 kul-aba4.ki-$e3
9. e-ne-em3-ga-$a-an-an-ka di-id-da-ra
10. ki-sikil dama-nam-tag-ga bad3-ur2-ta ba-gub
11. igi mu-un-$i-in-bar igi-lipi$-a-kam
12. ga-$a-an-mu gu3 ba-an-de2 gu3 nam-tag-ga su3-ga
13. sig2-sag-ki-na-kam mu-ni-in-dab5
14. ki-sikil dama-nam-tag-ga sahar-hub-ba ba-e-tu$
15. su8-ba gi$.$ibir-a-ni tu15-mu-ub-gi4-gi4
16. gala-e sem3 zabar-am3 tu15-mu-ub-gi4-gi4
17. kur-gar-ra giri2 ba-ad-ra tu15-mu-ub-gi4-gi4
18. bahar2-ra dug-uburx-imin-a-ni tu15-mu-ub-gi4-gi4
1a. a-ab-ba-ke4 ta-am3 me-a-bi
1b. egi2-re $a3-ba-a-ni-$e3! mu-lu e3 u4-$u2-$e3 gul-e
2. $a3-ga-$a-an-an-ka ta me-a-bi egi2-re $a3-ba-a-ni-$e3!
3. $a3-ga-$a-an-e2-an-na-ke4 ta me-a-bi egi2-re
4. $a3-bi nu-me-a-bi nu-me-a-ta
5. ge$tu2-ka-a-ni (var: mu$tu2) a-na la2-a-ta
6. ge$tu2-ku3-ga-a-ni (var: mu$tu2) a-na ma-al-la-bi
7. `a' $a3-ba-a-ni a bar-ra-ni
8. `a ib2-ba'-a-ni a sumug-ga-a-ni
9. [ga-$a]-`an'-mu gu3-gi6-a a-$e-er `x x'
10. na-am2-x-`x'-[...]
11. na-am2-x-`x'-[...]
12. `x'-[...]
13. na-am2-[...]
14. na-am2-`x'-[...]
15. n[a-am2-...]
16. na-am2-`x'-[...]
17. na-am2-uru2-`a'-[ni-$e3 ...]
18. na-am2-ma-a[n-ga-a-ni-$e3 ...]
19. na-am2gil-[sa-a-ni-$e3 ...]
20. na-am2-mu-`x'-[...]
21. na-am2-geme2-tur-`a?'-[ni-$e3 ...]
21a. e-la-lu $a3-ba-[ni ...]
21b. $a3-ge ga-$a-an-[...]
22. $a3-ba(-a)ni [...] (var: $a3-ba-ni a NI a [...])
23. $a3-ge4(var: -ge) ga-$a-an-[an-ka ...]
24. $a3-ga-$a-an-a[n-ka ...]
25. $a3-ge4(var: -ge) ga-$[a-an-an-...]
1. [edi]n-`na' edin-na ta ul4-li mu-ni-ib-DU
2. mu-gi17-ib ga-$a-an-an-na edin-na < >
3. egi2-mah kur-gul-gul edin-na < >
4. [g]a-$a-an-hur-sag-kalam-ma edin-na < >
5. [g]a-$a-an-e2-tur3-kalam-ma edin-na < >
6. [ga]-$a-an-e-nam-ga[la]-`e?' edin-na < >
7. [e2-a]n-na-e nam-gala-[...]
8. [ta u]l4-li mu-ni-ib-`DU' [...]
9. `x'-e-a$? mu-ni-ib-DU am-gal-gal-`e!?' [...]
10. [a2]-la2-da mu-da-dur2-ru-ne-e$ nam-ur-sag-e!? [mu-ni]-ib-DU
11. [nam]-ur-sag-da mu-un-da-dur2-ru-ne-e$ nam-ur-sag-e!? mu-ni-ib-DU
12. [gi$.tuk]ul!-sag-ku5-da mu-un-da-dur2-ru-ne-e$ ti-mar-uru5-e
13. [kur]-`gar'-ra-da mu-un-da-dur2-ru-ne-e$ giri2 ba-da-ra-e mu-ni-ib-DU
14. in-nin lu2-$6-ga lu2-sig7-ga he2-en-DU(-)en ama$-$e3
15. dinanna lu2-$6-ga lu2-sig7-ga he2-en-DU(-)en ama$-$e3
16. a im-ma-an-tu5 ZU im-ma-an-su-ub
17. a $en-dili2-ku3-ga im-ma-an-tu5
18. naga-bur!-babbar-ra im-ma-an-su-ub
19. u5-ze2-ba-[b]ur-ra im-`ma'-an-$e$2
20. tug2-tan2!-na-ni im-ma-an-[m]u4
21. ki-nig2-[k]u2-e2-e-$e3
22. `ninda' $u-sikil-la ze2-em3-ma3-$e3
23. `e2' lu2-zi-de3 $u-e-ba-$e3
24. `u3'-mu-un-dam-an-ki-ke4 $u-e-ba-$e3
25. [dda]m-gal-nun-na-ke4 $u-e-ba-$e3
26. [d]`x'-zi-ZU-ke4 $u-e-ba-$e3
27. [dp]a5-nun-an-ki-ke4 $u-e-ba-$e3
28. [dmu-du10-g]a?-sa4-a $u-e-ba-$e3
29. [dingir]-`lu2'-lu-ke4 $u-e-ba-[$e3]
30. [l]u-di ama-mu-u[r2? d]u11-ga-na-ab nu-d[i-de3] ama$-ku3-`$e3'
29. ur-sag-dnin-a-zu! $u-e3-ba-$e3 he2-en-DU(-)en ama$-$e3
30. nin-du3-gul-la2 munus-$a6-ga $u-e3-ga-$e3 he2-en-DU
31. mu-lu-di mu-ud-da-na-mu-ra du11-ga-na-ab `nu'-di-di-in
32. du$umgal-an-na-mu-ra du11-ga-na-ab nu-di-di-in ama$-ku3-ga-$e3
33. su8-ba ddumu-zi-de3-mu-ra du11-ga-na-ab nu-di-di-in
34. mu-un-ti-la-ba mu-un-ti-la-ba mu-un-ma-al ama$-ku3-ga-$e3
35. e2 u$bar-mu mu-un-ti-la-ba ta mu-un-ma-al ama$--ga-$e3
36. ki mu-ud-da-na-mu mu-un-ti-la-ba ta mu-un-ma-al ama$-ku3-ga-$e3
37. ki ddumu-zi-da mu-un-ti-la-ba ta mu-un-ma-al ama$-ku3-ga-$e3
1. ga2-e nu-me-en ga2-e nu-me-en
2. ga-$a-an-an-na-me-en ga2-e (var: me-e) nu-me-en(var: -men3)
3. ga-$a-an-an-na(-me-en) ga2-e (var: me-e) nu-me-en(var: -men3)
4. a-lu3-a-mu nu-si-ga-da
5. izi-il2-la-a-mu nu-te-en-te-en-da/dam (var: nu-te-en(-na)-dam)
6. im an-na im ki-a (var: `e3'-an-na e3-ki-a) $u-mu-$e3 im(varbi2)-ma-al
7. uru2-i-ra-mu sag an-$e3 nu-il2-e
8. inim-mah-du11-ga-mu ki-bal(-a) i3-gul-e
9. pu2-kur-dilmun.ki-na sag a ba-ni-ib-tu5 (var: sag a ba-e-ni-de2)
10. a-gi4-a-za-gin3-kam (var: [na4.igi-za3]-ga) za3-mi2
11. ga-$a-an-men3 sa-bar-bar gu um-ma-ni-ib-du11
12. sa-bar-kur-ra-ke4 gu im-ma-ni-ib-du11
13. dalad-ku-ra dingir-kur-ra i-bi2-mu-$e3 in-dib2-`be2'-en
14. bara2-bara2-ke4-na mu-un-da-ab-sig3-sig3-ge-da
15. bara2-bara2 us2-A$-a mu-un-na-ni-DU.DU-e
16. sa i-bi2-me-en sa a-ba-me-en
17. ga-$a-an-men3 sa-par3-gal sug lil2-la2 du3-a-me-en
18. gu-gil-gi-lu an-edin-na la2-me-en
19. izi-mu2-mu2-da il2-il2-la2-men3
20. u3-bu-bu-ul-bi dal-dal-bi ki-bal-a $e3-ga2-ga2
21. $ul-ka-tar-ra-ra ka-$u2-a ba-e-me-en
22. me-ri (var: `giri3?') an-$e3 il2-la ki-a dib-dib-be2-me-en
23. gaba-ur4 gaba-ur4-ur4 kaskal nu-ze2-me-en
24. ga-$a-an-men3 ag2-gu10-me-en ag2-gu10-zabar-me-en
25. ag2-gu10 kin-ga2 dab-dab-be2-me-en
26. ag2-gu10(varag2-u) zabar-ra ki-gal-`la x x' [...]
27. gi4-in (var: gi-in) ul-tag-ga gi4-in-`bi x' [x-am3
28. lu2-bi ul-tag-ga lu2-bi lu2-b[ihe2 ...]
29. e2 mu-un-ku4-ra-nane2 sag mu-ze2-be2
30. mu-lu am3-da-gal2-la mu-lu am3 ku3 gal2-la
31. i-bi2-$e3 ul-gin-na (var: al-gin7) ga2-e (var: me-e)
32. a-ba-$e3 al-di-di gal-an-zu-me-en
33. zi-da gab2-bu-$e3 i-im-ga2-ga2
34. gab2-bu zi-da-$e3 i-im-ga2-ga2
35. mu-tin munus mu-ni-in-ku4-ku4
36. [munus]-e mu-tin-e mu-ni-in-ku4-ku4
37. [mu-t]in `munus-e $e-er'-k[a-d]u11?-du11-ga-me-en
38. [...$e-er-ka]-`x'-du11-ga-me-en
39. [...] ba-e-me-en
40. [...-b]i ba-e-me-en
41. [...mu-ni-i]n-ku4-ku4
42. [...]-an-e3-a
43. [...mu-u]n-na-ab-ze2-men3
44. [...] `bi x x'
1. [...] `x x x' [...]
2. egir-me3-ka [us2-sa-mu-de3]
3. munus da-a te-e [me-e $i-in-ga-men3-na]
4. e2-ka$-a-ka `tu$-a'-[mu-de3] SRT 46 Rs. i 3 ga-`$a'-a[n-...]
5. nu-nus(varmunus.us2.)-men3 $ul--tar-ra
6. e2-dmu-ul-lil2-la la? ku4-ra-mu-[de3]
7. nu-nus kur-ra diri-ga me-e $i-in-ga-m[en3-na]
8. ki-di-da-ka gub-ba-mu-de3
9. nu-nus!-men3 nu-nus e-ne-em3-zu me-e $i-in-ga-men3-na
18. munus lu2 nu-zu me-e $i-in-ga-men3-na (var: kar- mu-l[u ...])
19. ki-du14-da-kam gub-ba-mu-de3
20. munus i-bi2 $u2-$u2 me-e $i-in-ga-men3-na
1. an-anusan an-na gub-ba-mu-de3
2. si an-na il2-la me-e $i-in-ga-men3-na
3. an-u4-zal-le-ta-ke4 dalla e3-a-mu-un-de3
4. ul an-na sa4-a me-e $i-in-ga-men3-na
5. ga-$a-an-men3 bala-bala-ga2 an-e si-men3
6. mu-tin ku-li-ne munus-e ma-la-ga-a-ni
7. e2-gi4-a-tur-ra DU.DU mu-ne-en-ne-e$
8. li-bi-ir-si giri2-kin!(SIKI)-a ur2!-ra la2-la2-me-e$
9. mu$3-mu an-ta ni2 gur3-ru-me-en
10. me-lam2-mu engur-ra ku6 mu-ni-ib-$eg3-$eg6
11. ma-a e-ne-em3-ku3-mu sa-par3-gal ambar-e $u mu-un-la2
12. igi-bi TUR.TUR-bi mu$en nu-dib-be2
13. ab-ba um-mi-la2 ab(-)ba?(-)hu-luh-ha
14. GI.AMBAR-e um-mi-la2 GI.AMBAR $e am3-$a4
15. a-gi6-a i7buranun-na-ke4 um-mi-la2
16. e-ne-em3-mu e-ne-em ga-$a-an gu3-de2-a $u mu-la2
17. ga-$a-an-men3 e2-kur-ra am2-ku4-ku4-de3-men3
18. e2-dmu-ul-lil2-la2-ta e-ne-em3 e3-ta-a-men3
19. ga-$a-an-men3 e2-kur-ra mu-un-ku4-re-na-ta
20. i-bi2-dmu-ul-lil2-la2-ta mu-un-dib-dib-be2-na-ta
21. dingir-re-e-ne mu-un-ti mu-un-ti mu-un-$i-ib-be2-ne
22. da-nun-na-ke4-ne al-tu$ munus-e mu-un-$i-ib-be2-ne
23. um-ta-la2-e mu nu-du3 gi nu-du3
24. gi$asal nu-du3 gi$ gurun nu-il2
25. ki e2-e$2-dam nu-du3 lu2 na-am2-ba nu-gub-bu
26. ka-ka inim-gi-na nu-um-ma-al
27. $u-a gi$.bala-si-sa2 nu-um-ma-al
28. ug3-e HA.UR-gim ur-bi i3-ku2-e
29. lu2-ulu3 mar-tu-gim edin-na gu i-ni-ib-la2
30. an a-ba-a in-dub2 ga2-e-me-en in(var: mu-un)-dub2
31. ki a-ba-a in-sig3(var: -sag) ga2-e-me-en in(var: mu-un)-sig3
32. dingir buru5-me-e$ ga2-e mu-tin-me-en
33. da-nun-na di-id-da-me-e$ ga2-e sun2 ba-e-me-en
34. sun2-zi-da-dm[u-ul-lil2]-`la2-me-en'
35. ga-$a-an-me-en sun2-zi sag-g[a2 DU-a-me-en]
36. da-nun-na u8-gim lu-`a' [u$umgal-bi ba-e(var: ga2-e)-me-en]
37. bad3-gal-kur-kur-ra [ba-e(var: ga2-e) si-gar-bi-me-en]
38. alim-kur-ra [si gur3-ru-me-en]
39. sahar-gar-i7-[da [...] (TRS 69:16 adds ...sag-`dar-e?'-me-en)
40. an-na u3-[mu-un-bi-me-en ki-a ga-$a-an-bi-me-en]
41. me-e `dingir'-[re-e-ne mu-un-na-diri-ge]
42. da-nun-n[a-ke4-ne mu-un-na-diri-ge]
43. $u-il2-l[a-mu an-ne2 bi2-ib-us2]
44. ga-$a-an-[me-en $u-mu-ta $u sa2-a nu-ma-al]
45. me-ri il2-[la-mu ki-a ba-ab-us2]
46. ga-$a-an-[me-en me-ri-mu-ta me-ri sa2-a nu-ma-al]
47. kur-ra ba-[...] TRS 69:20 adds: [...zar-re-e]$ mu-ni-ib2-sal-e
48. kur-kur ur-[bi bi2-ib-se3-se3-ge]
49. tur-tur-b[i zur-re-e$ mu-un-du8(-du8)]
50. gal-gal-b[i zar-re-e$ mu-un-sal(-sal)]
51. za3 ma$-s[ag ...]
52. a-a-m[u me3-ta ...]
53. dmu-u[l-lil2 me3-$en-$en-ta ...]
54. me3 g[u ...]
55. me3 `x' [...]
56. sag [...]
57. LAGABxX `x' [...]
58. a-ba [mu-un-da-ab-sa2 ...]
59. a-ba [mu-un-da-ab-si3-ge ...]
60. mu-m[u di-da [...]
61. i-i[m-ma ...]
62. a[m3-mu-u$ [...]
63. 4 [...]

OB a-$e-er gi6-ta parallel from Me-Turan 1, col i PRAK C 26