ePSD

15 hits for en3

::

ambar [REED-BED] (113x: ED IIIa, ED IIIb, Old Akkadian, Ur III, Old Babylonian) wr. ambar; en3-bar "reed-bed, marsh" Akk. appāru

en [CVNE] (10x: Ur III, Old Babylonian) wr. en3 "(compound verb nominal element)"

en tar [ASK] (229x: Lagash II, Ur III, Old Babylonian) wr. en3 tar; aš tar "to ask" Akk. šâlu

enbar [REED] (15x: Old Babylonian) wr. gien3-bar; en3-bar "a reed" Akk. ţubû

enbiše [UP TILL NOW] (1x: Old Babylonian) wr. en3-bi-še3 "up till now"

endu [SONG] (76x: Lagash II, Ur III, Old Babylonian) wr. en3-du; en-du "a song"

enduana [SONG] (1x: Old Babylonian) wr. en3-du-an-na "song"

endudugdug [CHANTER?] (1x: Old Babylonian) wr. en3-du-dug4-dug4 "chanter?"

enduĝarĝar [COMPOSER] (1x: Old Babylonian) wr. en3-du-ĝar-ĝar "composer"

endur [NAVEL?] (9x: Old Babylonian) wr. ĝešen3-dur; gien3-dur; u2en3-dur "navel, belly button?" Akk. abunnatu

enše [UP TILL NOW] (20x: Old Babylonian, unknown) wr. en3-še3 "up till now" Akk. adi matīma

enše'am [UP TILL NOW] wr. en3-še3-am3 "up till now" Akk. adi matīma

entukumše [AS LONG AS] (9x: Old Babylonian) wr. en3-tukum-še3 "as long as" Akk. adi surri

saĝentar [SUPERVISOR] wr. saĝ-en3-tar "supervisor" Akk. pāqidu

u'en [RELEASE] wr. u3-en; u3-en3 "to release" Akk. pašāru


ePSD icon ePSD contacts: Steve Tinney and Philip Jones.