ePSD

2 hits for ga-na

::

azagun [BIRD] (5x: Old Babylonian) wr. a-zag-gun3mušen; e-zi-ga-namušen; zag-gun3mušen; a-zag-gana2mušen; e-zi-ganmušen; i-zi-ga-namušen; zag-gana2mušen "a bird" Akk. usukānu

gana [COME ON!] (25x: ED IIIb, Ur III, Old Babylonian) wr. ga-na; gana "come on!" Akk. gana


ePSD icon ePSD contacts: Steve Tinney and Philip Jones.