ePSD

4 hits for jic-nu2

::

ĝešnud [BED] (208x: ED IIIb, Old Akkadian, Lagash II, Ur III, Early Old Babylonian, Old Babylonian) wr. ĝeš-nud "bed" Akk. eršu

ĝešnudAŠnud [BED] wr. ĝeš-nud-AŠ-nud "a bed" Akk. dinnû

ĝešnudgula [BED] wr. ĝeš-nud-gu-la "a bed"

ĝešnudkinud [BED] wr. ĝeš-nud-ki-nud "a bed"


ePSD icon ePSD contacts: Steve Tinney and Philip Jones.