ePSD

4 hits for mu7-mu7

::

lumumun [PRIEST] (15x: Ur III) wr. lu2-mu13-mu13; mu13-mu13; lu2-mumun; mux(|KA×GAN2@t|)-mux(|KA×GAN2@t|) "incantation priest"

mu [INCANTATION] (18x: Old Babylonian) wr. mu7 "incantation, spell" Akk. šiptu

mumun [NOISE] (5x: Old Babylonian) wr. mu7-mu7 "noise" Akk. ramīmu; rigmu

mumunĝal [EXORCIST] (2x: Old Babylonian) wr. mumun-ĝal2 "exorcist" Akk. (w)āsipu


ePSD icon ePSD contacts: Steve Tinney and Philip Jones.