ePSD

65 hits for ud

1/3»

a'udteĝiba [TIME] wr. a2-ud-te-gi6-ba "time"

budbad [SOUND] wr. bu-ud-ba-ad "a sound (onomatopoeic)"

budbad za [MAKE NOISE] (1x: Old Babylonian) wr. bu-ud-ba-ad za "to make noise"

budnu [TEREBINTH] wr. bu-ud-nu "terebinth or pistachio"

e'ud [WEEK] wr. e2-ud "week, ides?"

e'udsakar [NEW MOON HOUSE] wr. e2-ud-sakar "new moon house"

gazimusud [STONE] (1x: Old Babylonian) wr. na4gazi-mu-su3-ud "type of stone"

gud [JUMP] (28x: Old Babylonian) wr. gu4-ud; gud2 "to jump (on); to attack; to escape; to dance; hero, warrior" Akk. qarrādu; šahāţu

ĝidru [SCEPTER] (129x: ED IIIb, Old Akkadian, Lagash II, Ur III, Old Babylonian) wr. ĝidru; mumu-ud-ru "scepter" Akk. haţţu

hurin [EAGLE] (23x: Old Babylonian) wr. u11-ri2-inmušen; ĝešu11-ri2-inmušen; A.BALAGmušen; BALAGmušen; erinmušen; u11-ri-inmušen; u2-ri-inmušen; u4-ri-inmušen; u4-ri2-inmušen; u5-ri-inmušen; urinmušen; uri3HUmušen "eagle" Akk. urinnu

ki'udba [THERE AND THEN] wr. ki-ud-ba "'there and then'" Akk. ?

mudgi [SWEETNESS] (1x: Old Babylonian) wr. mu-ud-gi "sweetness"

mudna [SPOUSE] (2x: Old Babylonian) wr. mudnax(|SAL.UŠ.DAM|); mu-ud-da-na; mu-ud-na "spouse"

nirudsud [STONE] (1x: Old Babylonian) wr. na4nir2-ud-sud "a stone"

pudpad [SOUND] wr. pu-ud-pa-ad "a sound (onomatopoeic)"

pudpad za [MAKE NOISE] (1x: Old Babylonian) wr. pu-ud-pa-ad za "to make noise"

sud [DISTANT] (488x: ED IIIa, ED IIIb, Old Akkadian, Lagash II, Ur III, Old Babylonian) wr. sud; su3-ud "(to be) distant; (to be) remote, long-lasting; (to be) profound" Akk. nesû; rêqu

sud [PLANT] wr. su-ud "plant" Akk. hahinnu

sudaĝ [METAL] (6x: Ur III, Old Babylonian) wr. sud-ra2-aĝ2; sud-aĝ2; su3-ud-aĝ2 "a precious metal; (to be) shiny (a divine epithet)" Akk. elmēšu

sudĝal [LONG-LASTING] (19x: Old Babylonian) wr. su3-ud-ĝal2 "long-lasting, extended"

šukurud [RATION] (4x: Old Babylonian) wr. šukur2-ud "daily ration"

u [BELLOW] (1x: Old Akkadian) wr. u4 "to bray, bellow, bawl; voice, cry, noise" Akk. nagāgu; rigmu

u [PURSLANE] wr. u4 "purslane" Akk. puhpuhu

uaz [BIRD] (2x: ED IIIa) wr. u5-azmušen; u4-azmušen; u5-admušen "a bird"

ububul [PUSTULE] (2x: Old Babylonian) wr. u3-bu-bu-ul; u-bu-bu-ul; u4-bu-bu-ul "a boil, pustule" Akk. bubu'tu


ePSD icon ePSD contacts: Steve Tinney and Philip Jones.