ePSD

3 hits for ur-bar-ra

::

hizurbara [VEGETABLE] (1x: Old Babylonian) wr. hi-iz-ur-bar-ra "a vegetable"

urbara [FISH] (5x: ED IIIb) wr. ur-bar-raku6; ku6ur-bar-ra; ur-barku6 "a fish"

urbara [WOLF] (33x: Old Babylonian) wr. ur-bar-ra "wolf" Akk. barbaru


ePSD icon ePSD contacts: Steve Tinney and Philip Jones.