eme bala [TRANSLATE]

(2 instances)

eme bala [TRANSLATE] (2x: Old Babylonian) wr. eme bala "to translate" Akk. ?

(eme[tongue] + bala[turn])

[1] cuneiform |KA×ME| BAL eme bala
+ -0 (2x/100%).
3500 3000 2500 2000 1500 1000 (no date)
[1] 1

1 distinct form attested; click to view forms table.

1. to translate

Akk. ?.


ePSD icon ePSD contacts: Steve Tinney and Philip Jones.