erengursi [BIRD]

(1 instances)

erengursi [BIRD] (1x: ED IIIa) wr. eren?-gurx(|ŠE.ŠE.KIN|)-simušen; AN-gir2mušen; X-na-kir4-simušen "a bird"

[1] cuneiform EREN.|ŠE.ŠE.KIN|.SI.HU eren?-gurx(|ŠE.ŠE.KIN|)-simušen
[2] cuneiform AN.GIR₂.HU AN-gir2mušen
[3] cuneiform NA.KA.SI.HU X-na-kir4-simušen
+ -0 (1x/100%).
3500 3000 2500 2000 1500 1000 (no date)
[1]
[2]
[3]

1 distinct form attested; click to view forms table.

1. a bird (1x/100%)

~ LEX/ED IIIa/unknown eren?-gurx(ŠE.ŠE.KIN)-simušen ED Birds 93.

[2004] N. Veldhuis, Nanše 241.


ePSD icon ePSD contacts: Steve Tinney and Philip Jones.