gamun [CUMIN]

(8 instances)

gamun [CUMIN] (8x: Ur III, Old Babylonian) wr. gamun; u2gamunsar; ga-mun; gamun2 "cumin" Akk. kamûnu

[1] cuneiform |DIN.ŠE.NUN&NUN| gamun
[2] cuneiform U₂.|DIN.ŠE.NUN&NUN|.SAR u2gamunsar
[3] cuneiform GA.|DIM׊E| ga-mun
[4] cuneiform |ŠE.NUN&NUN| gamun2
+ -0 (8x/100%).
3500 3000 2500 2000 1500 1000 (no date)
[1] 2 1
[2] 3
[3]
[4]

3 distinct forms attested; click to view forms table.

1. cumin (8x/100%)

~ LEX/Old Babylonian/Nippur u2gamunsar OB Nippur Ura 4 Seg.5, 7; [[u2gamunsar]] = = U2-DIN.TIR-SAR = ka-mu-nu-um OB Diri Nippur 273. LEX/Old Babylonian/Sippar [[gamun?]] = ga#-mu?-x = U2.DIN.TIR.<SAR> = ka-mu-nu OB Diri Sippar Seg.5, 7. LEX/Old Babylonian/unknown [[u2gamunsar]] = = U2-DIN.TIR-[SAR] = ka#-mu-nu OB Diri "Oxford" 191. unknown/Ur III/Drehem 1(ban2) gamun ge6 Aleppo 343 2.

~ babbar[white]LEX/Old Babylonian/Nippur u2#gamun# babbar#[sar] OB Nippur Ura 4 Seg.5, 8. unknown/Ur III/Drehem 2(barig) 3(ban2) 5(diš) sila3 gamun babbar Aleppo 343 1.

~ kukku[dark]LEX/Old Babylonian/Nippur u2#gamun kukku5sar# OB Nippur Ura 4 Seg.5, 9.

Akk. kamûnu "cumin".

[1992] P. Steinkeller and J.N. Postgate, LAT 77.


ePSD icon ePSD contacts: Steve Tinney and Philip Jones.