gu [FORCE]

(2 instances)

gu [FORCE] (2x: Old Babylonian) wr. gu2 "force" Akk. emūqu

See gu bar[dislike], gu šub[neglect], gu du[neglect], gu e[covered with], gu gid[lean], gu gur[pile up], gu ĝal[submit], gu ĝar[gather], gu ĝeš ĝal[submit], gu ĝeš ĝar[submit], gu la[embrace], gu peš[grow], gu si[assemble], gu us[raise the neck], gu zig[lift the head].

[1] cuneiform GU₂ gu2
+ -0 (2x/100%).
3500 3000 2500 2000 1500 1000 (no date)
[1] 2

1 distinct form attested; click to view forms table.

1. force (2x/100%)

~ LEX/Old Babylonian/Nippur gu2 Nigga 419.

~ abba[father]LEX/Old Babylonian/Nippur gu2 ab-ba Nigga 426.

Akk. emūqu "strength; force".


ePSD icon ePSD contacts: Steve Tinney and Philip Jones.