gubalĝišdua [HUMP]

(1 instances)

gubalĝišdua [HUMP] (1x: Old Babylonian) wr. gu2-bal-ĝiš-du3-a "hump"

[1] cuneiform GU₂.BAL.GIŠ.KAK.A gu2-bal-ĝiš-du3-a
+ -0 (1x/100%).
3500 3000 2500 2000 1500 1000 (no date)
[1] 1

1 distinct form attested; click to view forms table.

1. hump (1x/100%)

See: uzu gubalĝišdua.


ePSD icon ePSD contacts: Steve Tinney and Philip Jones.