hurizum [STONE]

(2 instances)

hurizum [STONE] (2x: Old Babylonian) wr. na4hu-ri2-zum "a stone" Akk. hurīzu

[1] cuneiform |NI.UD|.HU.URU.ZUM na4hu-ri2-zum
+ -0 (2x/100%).
3500 3000 2500 2000 1500 1000 (no date)
[1] 2

1 distinct form attested; click to view forms table.

1. a stone (2x/100%)

~ LEX/Old Babylonian/Nippur na4hu-ri2-zum OB Nippur Ura 4 Seg.1, 79.

Akk. hurīzu "a stone".


ePSD icon ePSD contacts: Steve Tinney and Philip Jones.