innu [STRAW]

(169 instances)

innu [STRAW] (169x: Old Akkadian, Ur III, Early Old Babylonian, Old Babylonian, unknown) wr. in; in-nu; in-u-da "straw" Akk. tibnu

[1] cuneiform IN in
[2] cuneiform IN.NU in-nu
[3] cuneiform IN.U.DA in-u-da
+ -0 (169x/100%).
3500 3000 2500 2000 1500 1000 (no date)
[1] 49 10 10
[2] 42 13 1
[3] 1 43

15 distinct forms attested; click to view forms table.

1. straw (169x/100%)

~ LEX/Early Old Babylonian/Nippur in-nu# SLT 12 r iii 2'. LEX/Old Babylonian/unknown lu2 in-nu šu saga11-a = ša mu-pa-x#-[...] OB Lu-Azlag A 207. LEX/unknown/unknown in-nu SLT 015 prism iii 16; in# PBS 05, 135 r iii 1'. ELA/Old Akkadian/Girsu [x] še in [x] ITT 1, 01472 o i 11; [in 1(aš@c) mu] ITT 2, 03078 1; in-bi he2-tar-e RTC 084 5; in-bi he2-tar-e RTC 084 9; 2(ban2@c) in-ni-a RTC 229 r i 5. ELA/Ur III/Drehem 8(geš2) in-nu gur AUCT 1, 175 1; 1(geš2) 2(u) 3(aš) 1(barig) in-nu su7? gur MVN 01, 114 1; 2(u) 3(aš) in-nu gur MVN 01, 114 2; 1(u) in-nu gur SET 168 1; 1(u) in-nu gur SET 168 4; 3(diš) še in-u-da TRU 376 9. ELA/Ur III/Girsu in-nu il2-la ASJ 02, 22 64 3; in-bi nu-de2 ASJ 14, 242 90 7; 2(diš) sila3 in-nu CST 031 2. ELA/Ur III/Nippur in-ta dumu lugal-engar-du10 NATN 255 8; 1(geš2) 1(u) 5(aš) in-nu gur NATN 353 1; ur an nin nin nin bu hi bu ha in ni an dara3-kam ka9-ka9? zu-zu-bi-im NATN 598 2. ELA/Ur III/Susa in ze2-ti-ANki MDP 10, 73 125 2. ELA/Ur III/Umma 1(u) la2 1(diš) gi!?[gur] in?-[u-da?] AnOr 07, 172 1; [...] in-nu gur AnOr 07, 198 5; 2(geš2) 3(diš) še in-nu ArchBibel 1 o i 8. ELA/Ur III/Ur u4-da lu2 in ma-du3 UET 3, 0049 3; giri3 [...] in [...] UET 3, 0078 2; 1(u) x šen x x in [...] UET 3, 0723 14; [...]-e-ne in!?-a!? UET 3, 1067 r iii 7; [...] x in [...] x UET 3, 1498 o ii 15. ELA/Ur III/Wilayah [...] in [...] JCS 38, 053 20 2'. ELA/Ur III/unclear 1(gešʾu) 7(geš2) 4(u) 6(aš) gur in-nu MVN 10, 196 o i 22; 4(geš2) 3(u) in-nu gur MVN 10, 196 o ii 9; 1(gešʾu) 7(geš2) 4(u) 6(aš) in-nu gur MVN 10, 196 o ii 11; 1(gešʾu) 7(geš2) 4(u) 6(aš) gur in-nu MVN 10, 196 r i 2; [x] in# [...] ZA 55, 81 1105384 9. ELA/Old Babylonian/Nippur in# [...] OB Contracts, pl. E2 no. 31 3'. unknown/Ur III/Umma ma2 in-u-da-bi 1(diš)-am3 SNAT 536 r i 3. unknown/Old Babylonian/unknown [[in]] = = = ti-ib-nu# MSL 09, 124-137 vi 372; [[in]] = = = pu-u2# MSL 09, 124-137 vi 373; [[in]] = = = -tum MSL 09, 124-137 vi 374. unknown/ED IIIb/Girsu e2 in-u-da DP 461 r i 4. unknown/Old Akkadian/Isin in-nu MVN 03, 001 r iv 9; in-nu MVN 03, 001 r iv 12. unknown/Old Akkadian/unclear in uru4 SANTAG 7, 194 3. unknown/Ur III/Drehem in-u-da im ur3-ra Aleppo 196 2; ma2-lah5 ma2 in-u-da SAT 2, 1089 3. unknown/Ur III/Girsu 2(geš2) in-nu ab-tum TCTI 2, 03254 1. unknown/Ur III/Umma [...] in? LÕuomo 64 r iv 8'; in-nu IL2-a MVN 16, 0636 1; a-ša3 la2-tur-ta in-nu ma2-a si-ga MVN 16, 0654 5. unknown/Ur III/Ur u2-la nin-mu in ma-tar-re-a TCS 1, 005 o i 7. unknown/Ur III/unclear giri3 in-am3 DoCu 419 2.

~ uLEX/Early Old Babylonian/Nippur in# [...] SLT 12 r iii 1'. LEX/unknown/unknown in [...] PBS 05, 135 r iii 2'. ELA/Ur III/Nippur 1(u) in-nu x gur-ra BE 03/1, 048 1; 2(u) gur in-nu [x?] BE 03/1, 161 2; GA2 in-nu GAN x TMH NF 1-2, 127 2. unknown/Ur III/Umma [...] in#-nu x ga6-ga2 ArOr 62, 236 I 866 7; 1(diš) gigur in-u-da ŠUL MVN 16, 1261 1.

~ bul[blow]LEX/Early Old Babylonian/Nippur in bul-bul SLT 12 r iii 5'. LEX/unknown/unknown in bul SLT 015 prism iii 19; in bul-bul SLT 015 prism iii 20; in bul# PBS 05, 135 r iii 4'; in bul-bul PBS 05, 135 r iii 5'.

~ deg[collect]LEX/Early Old Babylonian/Nippur in de5 SLT 12 r iii 3'; in de5-de5 SLT 12 r iii 4'. LEX/unknown/unknown in de5 SLT 015 prism iii 17; in de5-de5 SLT 015 prism iii 18; in de5-de5 PBS 05, 135 r iii 3'.

~ še[barley]LEX/unknown/unknown in [še?] SLT 017 r i 8'.

Akk. tibnu "straw, chaff".


ePSD icon ePSD contacts: Steve Tinney and Philip Jones.