KAmušigu'e [DISEASE]

KAmušigu'e [DISEASE] wr. KA-muš-i3-ku2-e "a disease"

[1] cuneiform KA.MUŠ.NI.|KA×GAR|.E KA-muš-i3-ku2-e

1. a disease


ePSD icon ePSD contacts: Steve Tinney and Philip Jones.