na [PESTLE]

(6 instances)

na [PESTLE] (6x: Old Babylonian) wr. na4na "pestle; a stone" Akk. na'u

[1] cuneiform |NI.UD|.NA na4na
+ -0 (6x/100%).
3500 3000 2500 2000 1500 1000 (no date)
[1] 6

1 distinct form attested; click to view forms table.

1. pestle (6x/100%)

~ LEX/Old Babylonian/Nippur na4na OB Nippur Ura 4 Seg.1, 146; na4na gu2-bi2-na OB Nippur Ura 4 Seg.1, 151; na4na la2 OB Nippur Ura 4 Seg.1, 151a. LEX/Old Babylonian/unknown lu2 na4na = ša# [na-a]-e OB Lu-Azlag A 466.

~ dubban[stone]LEX/Old Babylonian/Nippur na4na dub-ba-an OB Nippur Ura 4 Seg.1, 150.

~ zahili[plant]LEX/Old Babylonian/Nippur na4na za3-hi-li OB Nippur Ura 4 Seg.1, 148.

2. a stone

~ LEX/Old Babylonian/Nippur na4 ddim3-me OB Nippur Ura 4 Seg.1, 154; na4 ze2 OB Nippur Ura 4 Seg.1, 86. LEX/Old Babylonian/unknown [[na4]] = = [NI].UD# = ab-nu-um# OB Diri "Oxford" 504. ELA/ED IIIb/Girsu ki-la2-bi 2(geš2@c) 1(u@c) ma-na na4 ša3-tug2-ta VS 14, 154 r iii 1; ki-la2-bi 8(aš@c) ma-na na4 ša3-tug2-ta VS 14, 154 o i 5; ki-la2-bi 2(geš2@c) 1(u@c) 5(diš) ma-na na4 ša3-tug2-ta VS 14, 181 r iii 4. ELA/ED IIIb/unknown 5(geš2@c) siki-HU ma-na na4 si-sa2-ta ASJ 19, 054 o i 2; ki-la2-bi 1(u@c) 3(diš) ma-na na4 siki-ba-ta [gin2] Nik 1, 299 o i 2; ki-la2-bi 1(u@c) la2 1(diš) ma-na na4 siki-ba-ta gin2 Nik 1, 299 o ii 3; erin babbar2-bi 2(u@c) ma-na na4 si-sa2-ta Nik 1, 301 o i 3. ELA/Old Akkadian/Girsu [x] x na4 STTI 082 12. ELA/Old Akkadian/Umma kar na4-še3 e-na-de6 USP 02 6. ELA/Ur III/Drehem na4 sag nu-tuku-ta BIN 03, 453 3; na4 sag* nu-tuku-ta CST 239 2; mu na4 mu-ni-in-ku4-re-eš2-ša-a-še3 CT 32, 25 BM 103439 6. ELA/Ur III/Girsu 4(diš) na4 ur5 šu se3-ga HLC 030 (pl. 029) r iii 14; 2(diš) na4 šu se3-ga HLC 398 (pl. 152) r i 6; 1(diš) na4 ur5 zi-bi2 šu se3-ga HSS 04, 005 r i 10. ELA/Ur III/Nippur i3 na4 an-dar-ra# ak-dam JCS 32, 230 6 N-T 254 3'; 1(diš) na4 [...] da [...] NATN 596 1; 1(diš) na4 esi gazx(KUM) sum ka NATN 890 6; na4* dam-gar3-ta NRVN 1, 077 3; 1(diš) gur8 na4 TCS 1, 364 13; x IGI-DUB na4 sag10 TCS 1, 364 8. ELA/Ur III/Umma sag na4?-bi 4(diš)!? AAS 150 5; [x na4] ur5# zi-bi2# AnOr 07, 178 1; a-ša3 na4 AnOr 07, 374 r i 13. ELA/Ur III/Ur i3-bi2-za na4 4(diš) U [...] UET 3, 0284 12; gaz na4 [...] UET 3, 0290 2; e2 ku3 na4 za-ah UET 3, 0305 3. ELA/Ur III/unclear 1(geš2) kak zu2 na4 AUCT 1, 321 3; sag na4-bi x x YNER 8, 19 11; 1(diš) ma-al-tum na4 TLB 3, 168 o i 5; 1(diš) na4 za x [...] TLB 3, 168 r i 11; 1(diš) na4 sag10 NIG2 kab? x [...] TLB 3, 168 r i 19; 1(diš) na4 nig2 KA teš2 [...] TLB 3, 168 r i 20. ELA/Early Old Babylonian/unknown 1/3(diš) na4? x [...] BIN 10, 077 2. unknown/ED IIIb/Girsu ki-la2-bi 3(diš) ma-na na4 ša3-tug2-ta DP 192 o i 3; ki-la2-bi 2(geš2@c) 1(u@c) 5(diš) ma-na na4 ša3-tug2-ta DP 192 r iii 4; [ki]-la2-bi [3(aš@c)] ma-na [na4] ša3-tug2-ta DP 193 o i 3. unknown/ED IIIb/unknown 2(aš@c) la2 1(barig@c) MES e2 dub-sar na4? BIN 08, 111 o i 8. unknown/Old Akkadian/Girsu [... x] 2(diš) ma-na sag siki na4 si-sa2 ITT 2, 05799 1; 1(u) 4(aš@c) gu2 4(u) 3(diš) ma#-[na siki] na4 si-sa2# RTC 182 1; 1(u) 5(aš@c) [gu2 x ma-na] siki# [na4 si-sa2] RTC 183 1; [ŠU+LAGAB x gu2] 2(geš2) ma-na# na4 si-[sa2] RTC 183 1. unknown/Ur III/Drehem mu na4 za-[x?]-si-a-nu2 MVN 15, 277 3; [na4 gu2 2(diš)] ma-na-ta MVN 18, 385 2; 3(diš) tug2 gin2 bar#-si# na4# za3-bi uruda-ba Princeton 1, 504 1; 4(diš) tug2 gin2 bar-si na4 ki Princeton 1, 504 2. unknown/Ur III/Girsu 1(diš) KUM na4 um? ASJ 18, 166 8 ii 3; 7(geš2) 1(u) 5(diš) 1/2(diš) ninda 3(iku) GAN2 šu-bad na4 LÕuomo 46 1. unknown/Ur III/Nippur na4 gi-na-ta BBVO 11, 270, 6N-T082 2. unknown/Ur III/Umma 6(diš) na4 nig2 sag# ur geš za du3-a MVN 16, 0792 7; 2(u) 4(diš) ma-na sag na4 SNAT 472 o ii 5; 1(diš) na4 zabar sag-ba ku3-babbar gar SNAT 512 3. unknown/Ur III/Ur 1(diš) alan na4 dingir-su2-lagab-me-tur# SAT 2, 0039 2'; giri3 ur-zikum lu2 na4 gešban-na SAT 3, 2009 3. unknown/Ur III/unclear [x] 2(diš) na4 [...] MVN 18, 618 3; [x] 1(diš) na4 [...] MVN 18, 618 4; [x] na4 za-[x] MVN 18, 618 6; [x] na4 x [...] MVN 18, 618 2; [x] na4 x x MVN 18, 618 3. unknown/Old Babylonian/unknown na4 igi-ku6!? UET 5, 428 14.

~ n n n še[barley]LEX/Old Babylonian/Nippur na4 2(u) 2(diš) 1/2(diš) še OB Nippur Ura 4 Seg.1, 202.

~ n n mana[unit]LEX/Old Babylonian/Nippur na4 1(u) 5(diš) ma-na OB Nippur Ura 4 Seg.1, 183. ELA/Ur III/Umma sag na4-bi 8(diš) 1/3(diš) ma-na BiOr 08, 52 1. ELA/Ur III/unclear sag na4-bi 8(diš) 1/3(diš) ma-na TCS 1, 273 1. unknown/ED IIIb/Girsu 1(aš@c) na4 1(u@c) 5(diš) ma-na DP 509 r i 1; 1(aš@c) na4 1(u@c) 5(diš) ma-na DP 509 o i 2.

~ n n še[barley]LEX/Old Babylonian/Nippur na4 1(u) 5(diš) še OB Nippur Ura 4 Seg.1, 204.

~ n giĝ[unit]LEX/Old Babylonian/Nippur na4 1(u) gin2 OB Nippur Ura 4 Seg.1, 192; na4 5(diš) gin2 OB Nippur Ura 4 Seg.1, 193; na4 4(diš) gin2 OB Nippur Ura 4 Seg.1, 193a; na4 3(diš) gin2 OB Nippur Ura 4 Seg.1, 194; na4 2(diš) gin2 OB Nippur Ura 4 Seg.1, 195; na4 1(diš) gin2 OB Nippur Ura 4 Seg.1, 196; na4 5/6(diš) gin2 OB Nippur Ura 4 Seg.1, 196a; na4 2/3(diš) gin2 OB Nippur Ura 4 Seg.1, 197; na4 1/2(diš) gin2 OB Nippur Ura 4 Seg.1, 198; na4 1/3(diš) gin2 OB Nippur Ura 4 Seg.1, 199. ELA/Ur III/Girsu 1(diš) na4 1(u) gin2 Berens 089 r ii 3; 1(diš) na4 1(u) gin2 ITT 2, 00909 r i 8. ELA/Ur III/Umma sag na4-bi 6(diš) gin2 MVN 11, 165 5; sag na4-bi 5(diš) gin2 MVN 11, 166 1; 1(diš) na4 1(u) gin2 OrSP 47-49, 463 5. ELA/Ur III/unclear sag na4-bi 8(diš) gin2 YNER 8, 19 15; sag# na4-bi 5(diš) gin2 1(u) 5(diš) še YNER 8, 22 6; sag# na4#-bi 6(diš) gin2 YNER 8, 22 6. unknown/Ur III/Umma sag na4-bi 6(diš) gin2 SAT 2, 0082 2; sag na4-bi 6(diš) gin2 SAT 2, 0082 5; sag na4-bi 5(diš) gin2 SAT 2, 0148 2; sag na4-bi 5(diš)? gin2 SAT 2, 0148 5. unknown/Ur III/unclear 1(diš) na4 1(u) gin2 ZA 77, 193 6.

~ n gun[load]LEX/Old Babylonian/Nippur na4 1(aš) gu2 OB Nippur Ura 4 Seg.1, 178. ELA/Ur III/Drehem na4 1(aš) gu2 2(diš) ma-na-ta AUCT 3, 192 2; na4 1(aš) gu2 2(diš) ma-na#-[ta] AUCT 3, 209 2; na4 1(aš) gu2 2(diš) ma-na AUCT 3, 361 2. ELA/Ur III/Girsu 1(diš) na4 1(diš) gu2-na Berens 089 r ii 1; 1(diš) na4 1(diš) gu2-na UDT 001 19. ELA/Ur III/Umma 1(diš) urudaHAR na4 1(aš) gu2 CST 570 1. unknown/Ur III/Drehem na4 1(aš) gu2 2(diš) ma-na-ta Princeton 1, 550 2; na4 1(aš) gu2 1(diš) 1/3(diš) ma-na-ta SAT 3, 1274 2. unknown/Ur III/Girsu 1(diš) na4 1(aš) gu2 ASJ 19, 291 15 3.

~ n mana[unit]LEX/Old Babylonian/Nippur na4 5(u) ma-na OB Nippur Ura 4 Seg.1, 179; na4 4(u) ma-na OB Nippur Ura 4 Seg.1, 180; na4 3(u) ma-na OB Nippur Ura 4 Seg.1, 181; na4 2(u) ma-na OB Nippur Ura 4 Seg.1, 182; na4 1(u) ma-na OB Nippur Ura 4 Seg.1, 184; na4 5(diš) ma-na OB Nippur Ura 4 Seg.1, 185; na4 3(diš) ma-na OB Nippur Ura 4 Seg.1, 186; na4 2(diš) ma-na OB Nippur Ura 4 Seg.1, 187; na4 1(diš) ma-na OB Nippur Ura 4 Seg.1, 188; na4 2/3(diš) ma-na OB Nippur Ura 4 Seg.1, 189; na4 1/2(diš) ma-na OB Nippur Ura 4 Seg.1, 190; na4 1/3(diš) ma-na OB Nippur Ura 4 Seg.1, 191. ELA/Ur III/Girsu 1(diš) na4 1(u) ma-na Berens 089 r ii 2; 1(diš) na4 1(u) ma-na ITT 2, 00909 r i 2; 1(diš) na4 5(diš) ma-na ITT 2, 00909 r i 3; 1(diš) na4 2(diš) ma-na ITT 2, 00909 r i 4; 1(diš) na4 1(diš) ma-na ITT 2, 00909 r i 5; 1(diš) na4 1/2(diš) ma-na ITT 2, 00909 r i 6; 1(diš) na4 1/3(diš) ma-[na] ITT 2, 00909 r i 7. ELA/Ur III/Umma 1(u) ma-na na4-ka NYPL 386 4; 1(diš) na4 3(u) ma-na OrSP 47-49, 463 5; 1(diš) na4 1(u) ma-na OrSP 47-49, 463 6. unknown/ED IIIb/Girsu 1(aš@c) na4 4(u@c) ma-na DP 509 o i 1; 1(aš@c) na4 1(u@c) ma-na DP 509 o i 3; 1(aš@c) na4 6(diš) ma-na DP 509 o i 4. unknown/Ur III/Girsu 1(diš) na4 3(u) ma-na# ASJ 19, 291 15 4. unknown/Ur III/unclear 1(diš) na4 1(u) ma-na ZA 77, 193 1; 1(diš) na4 5(diš) ma-na ZA 77, 193 2; 1(diš) na4 2(diš) ma-na ZA 77, 193 3.

~ n še[barley]LEX/Old Babylonian/Nippur na4 2(u) še OB Nippur Ura 4 Seg.1, 203; na4 1(u) še OB Nippur Ura 4 Seg.1, 205; na4 5(diš) še OB Nippur Ura 4 Seg.1, 206; na4 3(diš) še OB Nippur Ura 4 Seg.1, 206a; na4 2(diš) še OB Nippur Ura 4 Seg.1, 206b; na4 1(diš) še OB Nippur Ura 4 Seg.1, 206c.

~ arhuš[womb]LEX/Old Babylonian/Nippur na4 arhuš OB Nippur Ura 4 Seg.1, 88.

~ babbar[white]LEX/Old Babylonian/Nippur na4 babbar OB Nippur Ura 4 Seg.1, 80.

~ dud[combat]LEX/Old Babylonian/Nippur na4 du14 OB Nippur Ura 4 Seg.1, 88a.

~ gunu[speckled]LEX/Old Babylonian/Nippur na4 gun3-a OB Nippur Ura 4 Seg.1, 84.

~ igi[eye]LEX/Old Babylonian/unknown na4 igi-ĝu10 Ugumu 62.

~ igi[eye] n ĝal[be]LEX/Old Babylonian/Nippur na4 igi 4(diš) ĝal2-la OB Nippur Ura 4 Seg.1, 200; na4 igi 6(diš) ĝal2-la OB Nippur Ura 4 Seg.1, 201.

~ igi[eye] kud[fish]LEX/Old Babylonian/Nippur na4 igi ku6 OB Nippur Ura 4 Seg.1, 97.

~ igi[eye] muš[snake]LEX/Old Babylonian/Nippur na4 igi muš OB Nippur Ura 4 Seg.1, 96.

~ izi[fire]LEX/Old Babylonian/Nippur na4 izi OB Nippur Ura 4 Seg.1, 85.

~ kadra[gift]LEX/Old Babylonian/Nippur na4 kadra(NIĜ2.ŠAG4.A) OB Nippur Ura 4 Seg.1, 138.

~ kila[weight]LEX/Old Babylonian/Nippur na4 ki-la2 OB Nippur Ura 4 Seg.1, 164. ELA/Ur III/Girsu ŠU+LAGAB 1(u) na4 ki-la2-a TUT 126 r iii 11; 2(diš) na4 ki-la2 hi-a UDT 001 20. ELA/Ur III/Ur x-PA-KA-DU ku3-sig17 huš-a na4-kam UET 3, 0541 1; [x ma]-na 1/2(diš) gin2 na4 ki-la2 nig2 pad-pad-ra2 UET 3, 0733 3. ELA/Ur III/unclear 2(diš) ma-[al-tum na4] TLB 3, 168 r i 1.

~ kukku[dark]LEX/Old Babylonian/Nippur na4 kukku5 OB Nippur Ura 4 Seg.1, 81.

~ mupada[gift]LEX/Old Babylonian/Nippur na4 mu-pad3-da OB Nippur Ura 4 Seg.1, 137.

~ muš[snake]LEX/Old Babylonian/Nippur na4 muš OB Nippur Ura 4 Seg.1, 95.

~ sissi[green]LEX/Old Babylonian/Nippur na4 sig7-sig7 OB Nippur Ura 4 Seg.1, 83.

~ su[red]LEX/Old Babylonian/Nippur na4 su4-a OB Nippur Ura 4 Seg.1, 82.

~ šu[hand] nLEX/Old Babylonian/Nippur na4 šu 1(u) OB Nippur Ura 4 Seg.1, 165; na4 šu 2(u) OB Nippur Ura 4 Seg.1, 166.

~ teš[pride]LEX/Old Babylonian/Nippur na4 teš2 OB Nippur Ura 4 Seg.1, 87.

~ utud[bear]LEX/Old Babylonian/Nippur na4 u3-nu-tu OB Nippur Ura 4 Seg.1, 92; na4 u3-tu OB Nippur Ura 4 Seg.1, 91.

See: lu na lagab; muš na.

Akk. na'u.

[1997] N. Veldhuis, EEN 113.


ePSD icon ePSD contacts: Steve Tinney and Philip Jones.