šuguru [CONTAINER?]

(7 instances)

šuguru [CONTAINER?] (7x: Lagash II, Ur III) wr. šu-guru5 "a container?" Akk. šugurrû

[1] cuneiform ŠU.|URU×GU| šu-guru5
+ -0 (7x/100%).
3500 3000 2500 2000 1500 1000 (no date)
[1] 7

1 distinct form attested; click to view forms table.

1. a container? (7x/100%)

~ ELA/Lagash II/Girsu 2(diš) šu-gur5 dub-ba MVN 07, 286 3; 2(diš) šu-gur5 a-ni-at MVN 07, 286 4. ELA/Ur III/Umma 1(u) šu-gur5 zu2-lum 1(diš) sila3-ta NYPL 044 3. unknown/Ur III/Umma 1(u) šu-gur5 1/3(diš) sila3-ta MVN 16, 1073 3; 1(u) šu-gur5 1/3(diš) sila3-ta UTI 4, 2486 11; 1(u) šu-gur5 1/3(diš) sila3-ta UTI 4, 2856 12; 1(u) šu#-gur5 1/3(diš) sila3-ta UTI 4, 2902 10.

Akk. šugurrû "a processed form of dates".

[1987] J. Postgate, BSA 3 123-4.


ePSD icon ePSD contacts: Steve Tinney and Philip Jones.