tuditum [TOGGLE PIN]

(48 instances)

tuditum [TOGGLE PIN] (48x: Ur III, Old Babylonian) wr. tu-di-da; urudtu3-di3-da; tu-di-tumzabar; urudtu3-di-da; urudtu-di3-da "toggle pin" Akk. tudittu

[1] cuneiform TU.DI.DA tu-di-da
[2] cuneiform URUDA.DU.TI.DA urudtu3-di3-da (urudatu3-di3-da)
[3] cuneiform TU.DI.TUM.|UD.KA.BAR| tu-di-tumzabar
[4] cuneiform URUDA.DU.DI.DA urudtu3-di-da (urudatu3-di-da)
[5] cuneiform URUDA.TU.TI.DA urudtu-di3-da (urudatu-ti-da)
+ -0 (48x/100%).
3500 3000 2500 2000 1500 1000 (no date)
[1] 33 4
[2] 2
[3] 1
[4]
[5]

7 distinct forms attested; click to view forms table.

1. toggle pin (48x/100%)

~ LEX/Old Babylonian/Nippur tu-di-tumzabar OB Nippur Ura 2 575. ELA/Ur III/Drehem 7(diš) urudatu3-di3-da MVN 03, 152 12; 1(diš) tu-di-da [...] RA 17, 212 4 1; 1(u) tu3-di3-da zabar YOS 04, 296 2; 1(u) 3(diš) urudatu3-di3-da YOS 04, 296 4. ELA/Ur III/Umma 1(diš) tu-di-da zabar# MVN 04, 268 o ii 6; tu-di!?-da MVN 08, 248 2; 2(diš) tu-di-da za-gul ku3-sig17 gar TCL 5, 6044 r iii 2; 1(diš) tu-di-da za-gul sag KWU474 ku3-sig17 TCL 5, 6044 r i 1; 1(u) 4(diš) tu-di-da zabar TCL 5, 6055 o ii 11. ELA/Ur III/Ur u3 tu-di-da 1(diš)-še3 UET 3, 0445 4; tu-di-da 2(diš) gin2 1(diš) UET 3, 0459 2; tu-di-da 3(diš) gin2 1(diš) UET 3, 0477 4; u3 tu-di-da 3(diš) gin2 1(diš)-še3 UET 3, 0531 6; tu-di-da 2/3(diš) gin2 1(diš) UET 3, 0544 2; 5(diš) tu-di3-da zabar UET 3, 0718 4; tu-di-da 3(diš) gin2 [...] UET 9, 0545 7. ELA/Ur III/unclear 1(diš) tu-di-da zabar# TLB 3, 168 o ii 10; 1(diš) tu-di-da [...] TLB 3, 168 r i 7; 1(diš) tu-di-da x [...] TLB 3, 168 r i 13; 1(diš) tu-di-da zabar# TLB 3, 168 r i 16. unknown/Old Akkadian/Adab 2(aš@c) tu-di3-da zabar urudu OIP 014, 105 7. unknown/Ur III/Umma 2(diš) tu-di-da zabar AAICAB 1/1, pl. 024, 1911-184 1; 1(diš) tu-di-da zabar AAICAB 1/1, pl. 035, 1911-227 13; ŠU+LAGAB 1(diš) tu-di-da zabar AAICAB 1/1, pl. 035, 1911-227 7.

~ kugbabbar[silver]LEX/Old Babylonian/Nippur tu-di-tum kug-babbar OB Nippur Ura 2 598. ELA/Ur III/Drehem 1(diš) tu-di-da ku3-babbar 3(diš) gin2 RA 17, 211 5 1. ELA/Ur III/Umma 1(diš) tu-di3-da ku3-babbar ASJ 08, 345 1 2. ELA/Ur III/Ur 1(diš) tu-di-da ku3-babbar UET 3, 0464 3; ka-gur4 tu-di-da ku3-babbar 1(diš)-še3 UET 3, 0541 6. ELA/Ur III/unclear 2(diš) tu-di-da ku3-babbar# TLB 3, 168 o ii 8. unknown/Ur III/Umma ŠU+LAGAB 1(diš) tu-[di-da ku3]-babbar AAICAB 1/1, pl. 024, 1911-185 1; 1(diš) tu-di-da ku3-babbar AAICAB 1/1, pl. 024, 1911-185 7; 3(diš) tu-di-da ku3-babbar AAICAB 1/1, pl. 043-044, 1911-240 o iii 10.

~ kugsig[gold]LEX/Old Babylonian/Nippur tu-di-tum kug-sig17 OB Nippur Ura 2 632. ELA/Ur III/Ur 1(diš) tu-di3-da ku3-sig17 huš-a UET 3, 0703 o i 8. unknown/Ur III/Umma 1(diš) tu-di-da ku3-sig17 AAICAB 1/1, pl. 043-044, 1911-240 o i 5.

Akk. tudittu "(a dress-pin) on woman's breast".


ePSD icon ePSD contacts: Steve Tinney and Philip Jones.