udi [DAZED]

udi [DAZED] wr. u3-di "(to be) dazed; sleep" Akk. kâru; šittu

[1] cuneiform |IGI.DIB|.DI u3-di

1. (to be) dazed

2. sleep

Akk. kâru "to be dazed"; šittu "sleep".


ePSD icon ePSD contacts: Steve Tinney and Philip Jones.