umgidu [BIRD]

(1 instances)

umgidu [BIRD] (1x: Old Babylonian) wr. um-gi-du7mušen "a bird" Akk. durummu

[1] cuneiform UM.GI.|U.GUD|.HU um-gi-du7mušen
+ -0 (1x/100%).
3500 3000 2500 2000 1500 1000 (no date)
[1]

1 distinct form attested; click to view forms table.

1. a bird (1x/100%)

~ LEX/Old Babylonian/Nippur um-gi-du3mušen OB Nippur Ura 4 Seg.6, 173a'.

Akk. durummu "a bird".


ePSD icon ePSD contacts: Steve Tinney and Philip Jones.