wuwa za [MAKE NOISE]

wuwa za [MAKE NOISE] wr. wu-wa za; wu-wa2 za; wu-wa zal; u3-a za; u8-a-a-a za "to make noise" Akk. šutabrû

(wuwa[cvne] + za[cvve])

[1] cuneiform PI.PI ZA wu-wa za
[2] cuneiform PI.BA ZA wu-wa2 za
[3] cuneiform PI.PI NI wu-wa zal
[4] cuneiform |IGI.DIB|.A ZA u3-a za
[5] cuneiform |LAGAB×GUD+GUD|.A.A.A ZA u8-a-a-a za

1. to make noise

Akk. šutabrû.

[2003] J. Black, Studies Wilcke 46-47.

[1966] M. Civil, JCS 20 119-121.


ePSD icon ePSD contacts: Steve Tinney and Philip Jones.