zu sud [BITE]

zu sud [BITE] wr. zu2 sud2 "to bite" Akk. gaşāşu

(zu[tooth] + sud[cvve])

[1] cuneiform KA SUD₂ zu2 sud2

1. to bite

Akk. gaşāşu "to grind, grate".

[2000] F. Karahashi, Sumerian Compound Verbs 179-181.


ePSD icon ePSD contacts: Steve Tinney and Philip Jones.