da [CVVE]

(157 instances)

da [CVVE] (157x: ED IIIb, Old Akkadian, Ur III, Early Old Babylonian, Old Babylonian) wr. da "(compound verb verbal element)"

See ma da[sail].

[1] cuneiform DA da
+ -0 (157x/100%).
3500 3000 2500 2000 1500 1000 (no date)
[1] 5 137 14

94 distinct forms attested; click to view forms table.

1. (compound verb verbal element) (157x/100%)

~ ELA/ED IIIb/Umma 1(barig@c) na-a-da RGK 20050520j r i 1. ELA/Old Akkadian/Adab 1(aš@c) da-akkil Adab 0696 1; ugula da-akkil Adab 0696 5. ELA/Old Akkadian/Nippur 1(aš@c) da-bi2 OSP 1, 047 r i 11; be-da-ni OSP 2, 048 r ii 3; be-da-ni OSP 2, 059 10; e-na-be-li2 bi-da-še3 OSP 2, 137 5; e-na-be-li2 bi-da-še3 OSP 2, 138 18; bi-da OSP 2, 186 3. ELA/Old Akkadian/Umma na-ga-da MAD 4, 029 9. ELA/Old Akkadian/Ur 1(aš@c) me?-da? UET 2 supp 49 4'. ELA/Old Akkadian/unclear 1(diš) un-da-ni MVN 02, 298 o ii 6; a-ba-da MC 4, 66 2. ELA/Ur III/Drehem 1(diš) udu giri3 ga-da AUCT 2, 317 r i 8; [...] x AN siki kur MUNUS da-aš AUCT 2, 366 ii 29; 1(diš) maš2 [ki] u3-da engar-ta BIN 03, 602 8. ELA/Ur III/Girsu bi2-da-a Amherst 095 3; ki ab-ba-mu mu ba-a-da-ta ASJ 03, 184 200 2; in-da lu2 geštukul Berens 084 10. ELA/Ur III/Mazyad 2(diš) šu-da-ni-a ASJ 11, 337 13 4. ELA/Ur III/Nippur 1(diš) ma-da-a nimgir CST 040 4; gešu3-šub u3 a-ra-da CTMMA 1, 041 4; gu2-da MVN 03, 319 4. ELA/Ur III/Susa 1(diš) a-da-ma MDP 28, 071 424 7. ELA/Ur III/Umma ki bi2-da-ta Aegyptus 27, 34 23 2; erin2 x x nu-um-da? AnOr 01, 192 9; ki bi2-da-ta AnOr 01, 196 2. ELA/Ur III/Ur ga-ra-an-da UET 3, 0284 10; 2(diš) gin2 2(u) še ku3-sig17 he?-da UET 3, 0425 1; i-mi-da-an unu3 UET 3, 0940 1. ELA/Ur III/unclear ki bi2-da-ta Babyloniaca 8, Pupil 23 2; ugula i-gu-da-ak ib-da-ta BCT 2, 047 10; ga2-da nu-me-a šu-na x JANES 09, 24 12 10; na-da-ni-iš qa2-bi RA 13, 133 2 10; geškiri6 da-a-da-mu YOS 04, 115 3; ga#-an-da ma-an-du11 ZA 55, 81 1105384 5'. ELA/Early Old Babylonian/unknown er2# gu-la u4 lugal an-še3 ba-a-da BIN 10, 190 12; 4(u) dug da-al BIN 10, 190 6. unknown/ED IIIb/Adab nu-mu-da BIN 08, 026 o iii 5; še3-bi-da-ni OIP 014, 075 o ii 3. unknown/ED IIIb/Girsu dumu e-ta!-da DP 339 o iii 7. unknown/ED IIIb/Lagash da-ma#-an# BiMes 03, 29 o v 6. unknown/Old Akkadian/Adab ga-ga-da OIP 014, 149 2. unknown/Old Akkadian/Girsu nu-banda3 u3-da NFT p. 184, AO 4303 r i 7. unknown/Ur III/Drehem ugula nu-ni-da Fs. Astour 369 3. unknown/Ur III/Girsu 2(diš) sila3 kaš 2(diš) sila3 ninda 2(diš) gin2 i3 šu-na-da BM Messenger 004 2; ša3-gal ma-da-bi-še3 SAT 1, 038 2; ki ur-dig-alim dumu ga2-da-a-ta SAT 1, 093 3; 3(ban2) 5(diš) sila3 a-ni-da SAT 1, 435 o ii 11; 2(u) 2(diš) 1/2(diš) ma-na siki mug ki da-a-da-<ta> TCTI 2, 03513 6; 1(geš2) ur-sa6-ga dumu ba-a-da Zinbun 21, pl. 10 43 r i 5'. unknown/Ur III/Nippur 1(ban2) 2(diš) um-mi-da BBVO 11, 295, 6N-T632 4. unknown/Ur III/Umma nu-ni-da JCS 17, 021 YBC 13087 o iii 1; ki bi2-da-ta MVN 16, 1139 2; ki bi2-da-ta MVN 16, 1399 5. unknown/Ur III/Ur ga2-da# [...] šu ha#-[...] TCS 1, 005 o ii 4. unknown/Ur III/unclear ga2-da nu-me-a TCS 1, 022 1. unknown/Old Babylonian/Nippur bi-da SAOC 44, 57 15.


ePSD icon ePSD contacts: Steve Tinney and Philip Jones.