dadamul [ANIMAL]

(1 instances)

dadamul [ANIMAL] (1x: Old Babylonian) wr. da-da-mul "an animal"

[1] cuneiform DA.DA.|ANx3| da-da-mul
+ -0 (1x/100%).
3500 3000 2500 2000 1500 1000 (no date)
[1] 1

1 distinct form attested; click to view forms table.

1. an animal (1x/100%)

~ LEX/Old Babylonian/Nippur da-da-mul OB Nippur Ura 3 391.


ePSD icon ePSD contacts: Steve Tinney and Philip Jones.