dug [BIRD]

(1 instances)

dug [BIRD] (1x: ED IIIa) wr. dug3mušen; dumušen "a bird"

[1] cuneiform HI.HU dug3mušen
[2] cuneiform DU.HU dumušen
+ -0 (1x/100%).
3500 3000 2500 2000 1500 1000 (no date)
[1] 1
[2]

1 distinct form attested; click to view forms table.

1. a bird (1x/100%)

~ LEX/ED IIIa/unknown dug3mušen ED Birds 76.

[2004] N. Veldhuis, Nanše 237.


ePSD icon ePSD contacts: Steve Tinney and Philip Jones.