gabzuzu [EXPERT]

(2 instances)

gabzuzu [EXPERT] (2x: Old Babylonian) wr. gab2-zu-zu "expert" Akk. kabzuzû

[1] cuneiform KAB.ZU.ZU gab2-zu-zu
+ -0 (2x/100%).
3500 3000 2500 2000 1500 1000 (no date)
[1] 2

1 distinct form attested; click to view forms table.

1. expert (2x/100%)

~ LEX/Old Babylonian/Nippur gab2-zu-zu OB Nippur Lu 698. LEX/Old Babylonian/unknown lu2# gab2-zu-zu = ta-al#-[mi-du] lu2-azlag B and C Seg.7, 14.

Akk. kabzuzû "educated person?".


ePSD icon ePSD contacts: Steve Tinney and Philip Jones.