harNIZI [BIRD]

harNIZI [BIRD] wr. har-NI.ZImušen; har-GA2mušen "a bird"

[1] cuneiform |HI×AŠ₂|.NI.ZI.HU har-NI.ZImušen
[2] cuneiform |HI×AŠ₂|.GA₂.HU har-GA2mušen

1. a bird

[2004] N. Veldhuis, Nanše 253.


ePSD icon ePSD contacts: Steve Tinney and Philip Jones.