hiliba [STONE]

hiliba [STONE] wr. na4hi-li-ba "a stone" Akk. hilibû

[1] cuneiform |NI.UD|.HI.LI.BA na4hi-li-ba

1. a stone

Akk. hilibû "the underworld; as name of stone".


ePSD icon ePSD contacts: Steve Tinney and Philip Jones.