amaš [SHEEPFOLD]

(359 instances)

amaš [SHEEPFOLD] (359x: ED IIIa, Ur III, Old Babylonian) wr. amaš; e2-maš; a-maš; e2amaš "sheepfold" Akk. supūru

[1] cuneiform |DAG.KISIM₅×LU+MAŠ₂| amaš
[2] cuneiform E₂.MAŠ e2-maš
[3] cuneiform A.MAŠ a-maš
[4] cuneiform E₂.|DAG.KISIM₅×LU+MAŠ₂| e2amaš
+ -0 (359x/100%).
3500 3000 2500 2000 1500 1000 (no date)
[1] 1 6 187
[2] 157 1
[3] 2
[4] 2

29 distinct forms attested; click to view forms table.

1. sheepfold (359x/100%)

~ LEX/ED IIIa/unknown lam amaš saĝ KU ED Plants 65. LEX/Old Babylonian/Nippur amaš(DAG.KIŠIM×LU+MAŠ2) OB Nippur Lu 483. LEX/Old Babylonian/unknown amaš ED Geography B 27. ELA/Ur III/Girsu udu amaš-še3 lugal-he2-gal2 i3-dab5 HSS 04, 100 3; 3(u) udu nita2 amaš-še3 ITT 5, 06938 1. ELA/Ur III/Umma geme2 u4 1(diš)-še3 a-ša3 dšara2-ta e2-maš-še3 gi zi ga6-ga2 AnOr 01, 250 r ii 3; e2-maš-a ku4-ra AnOr 07, 205 3; e2-maš ku4-ra AnOr 07, 314 2. ELA/Ur III/Ur anše# gu4 amaš!?-še3!? UET 9, 1087 3. ELA/Ur III/unclear [x]-na e2-maš-me BJRL 64, 114 78 2; ša3 e2-maš YOS 04, 241 5. unknown/Old Akkadian/Adab e2-geme2 e2-maš-ka al-ba-a-kam OIP 014, 090 4. unknown/Ur III/Drehem en 3 e2-maš-še3 Aleppo 161 2; e2-maš-še3 gešma-nu DU-a Aleppo 181 3; e2-maš gub-ba Aleppo 211 4. unknown/Ur III/Nippur amaš BBVO 11, 288, 6N-T479 o i 11. unknown/Ur III/Umma 5(diš) guruš u4 1(diš)-še3 e2-maš gub-ba ArOr 62, 236 I 866 5; ša3 e2-maš ASJ 19, 217 50 3; sa2-du11 e2-maš ASJ 19, 220 56 2. unknown/Ur III/unclear e2-maš-še3 ur-dsag-ku5 šu ba-ti ZA 77, 193 7.

~ nun[prince]LEX/Old Babylonian/unknown amaš nun ED Geography B 28.

See: e amaš; lam amaš X.

Akk. supūru "sheepfold".

[1993] W. Sallaberger, Kalender 91 n389.


ePSD icon ePSD contacts: Steve Tinney and Philip Jones.