an [SPADIX]

(48 instances)

an [SPADIX] (48x: Ur III, unknown) wr. a2-an; an "date spadix" Akk. sissinnu

[1] cuneiform A₂.AN a2-an
[2] cuneiform AN an
+ -0 (48x/100%).
3500 3000 2500 2000 1500 1000 (no date)
[1] 43 1
[2] 3

5 distinct forms attested; click to view forms table.

1. date spadix (48x/100%)

~ ELA/Ur III/Drehem 1(diš) gešpisan ha-lu-ub2# zu2 am-si se3-ga a2-an zabar MVN 03, 326 1. ELA/Ur III/Girsu 4(diš) 2 a2-an ITT 5, 10008 3. ELA/Ur III/Umma munu4!? a2-an numun-ba AAS 120 2; a2-an gu2 2(diš)-a-ba OrSP 47-49, 364 1; gil a2-an tur 3(u) 1(diš) ninda 4(diš) kuš3 SACT 2, 183 2; 5(diš) gil gazi a2-an tur UD? 1(u) 1(diš)? 1(diš) 1/2(diš) ninda YOS 04, 256 o ii 2; 1(gešʾu) gil gazi a2-an tur 3(u)? 1(u) 1(diš)? 1(diš) 1/2(diš) ninda YOS 04, 256 r i 11. ELA/Ur III/Ur 1(diš) a2-an šu-ša-la2 [...] UET 3, 0427 1; [x] a2-an za am-šir-gal UET 3, 0436 1; a2-an u3 ku3 hu-za ku3-sig17 la2-e-de3 UET 3, 0436 8. ELA/Ur III/unclear 1(diš) an-za-am ku3-babbar a2-an la2-a TIM 06, 19 r ii 13. unknown/Old Babylonian/unknown [[an]] = = = a-an-tum YBC 05026 2; [[an]] = = = a-an-tum ša še-im YBC 05026 3; [[an]] = = = si2-is-si2-nu-um YBC 05026 4. unknown/Ur III/Drehem a2-an kušpa5 kuš u2-hab2 la2-a DoCu 206 2'. unknown/Ur III/Nippur 2(diš) a2-[an zur] BBVO 11, 270, 6N-T106 2. unknown/Ur III/Umma 7(diš) gigil a2-an tur- 2(diš) ninda-ta MVN 16, 1356 2; a2-an tur 3(u) gid2 5(diš) ninda-ta UTI 4, 2493 2; 1(gešʾu) 5(geš2) gigil gazi a2-an tur 2(u) gid2 1(diš) 1/2(diš) ninda-ta UTI 4, 2493 3; 1(diš) a-am ku3-babbar ka tab-ba a2-an-a UTI 6, 3705 1; 1(diš) an-za-am ku3-babbar ka-tab-ba [a2]-an-bi ku3-babbar SANTAG 6, 192 1; ŠU+LAGAB 1(diš) an-za-am ku3-babbar ka-tab-ba a2-an-bi ku3-babbar SANTAG 6, 192 15. unknown/Ur III/Ur a2-an gešban-na siki-ba-še3 SAT 3, 2009 2.

~ ĝešnimbar "palm spadix" LEX/Old Babylonian/Nippur ĝišan-na nimbar OB Nippur Ura 1 98.

~ zulum[date]LEX/unknown/unknown a2-an zu2-lum SLT 017 r iii 7'. ELA/Ur III/Drehem 1(u) 2(diš) gu2 a2-an zu2-lum YOS 04, 238 5. ELA/Ur III/Girsu 6(diš) a2-an zu2-lum TUT 128 r i 14; 2(diš) a2-an zu2-[lum] TUT 128 r i 28; [... a2-an zu2]-lum# TUT 128 r iv 1; 4(diš) a2-an zu2-lum TUT 128 o v 24. ELA/Ur III/Umma 1(diš) a2-an zu2-lum 4(diš) sila3 SET 198 4; 1(u) a2-an zu2-lum 5(diš) sila3-ta SET 198 2; 2(diš) a2-an zu2-lum 4(diš) sila3-ta SET 198 5; 2(diš) a2-an zu2-lum 4(diš) sila3-ta SET 198 1; 1(u) gu2 a2-an zu2-lum 1(u) 5(diš) sila3-ta Princeton 2, 402 2. ELA/Ur III/Ur 3(u) 2(aš) gu2 a2-an zu2-lum-ma UET 3, 0777 1. unknown/Ur III/Drehem 2(u) a2-an OMRO 68, 21 14 1. unknown/Ur III/Nippur 2(u) 1(diš)# a2-an zu2-lum# BBVO 11, 270, 6N-T106 8; [x] a2-an zu2-lum BBVO 11, 294, 6N-T618 11; 2(u) 1(diš) [a2]-an# zu2-lum BBVO 11, 294, 6N-T618 18; 2(diš)# a2-an zu2-lum BBVO 11, 299, 6N-T791 2; 2(u) 1(diš) a2-an zu2-lum BBVO 11, 299, 6N-T791 5. unknown/Ur III/Umma [...] 2(diš) gu2 a2-an zu2-lum-ma 1(ban2) 5(diš) sila3-ta UTI 6, 3670 1.

Akk. sissinnu "date-palm spadix".


ePSD icon ePSD contacts: Steve Tinney and Philip Jones.