mah [GREAT]

(3271 instances)

mah [GREAT] (3271x: ED IIIb, Old Akkadian, Lagash II, Ur III, Early Old Babylonian, Old Babylonian, unknown) wr. mah; mah2 "(to be) great" Akk. kabtu; mādu; rabû; şīru

See a mah[strengthen].

[1] cuneiform MAH mah
[2] cuneiform AL mah2
+ -0 (3261x/100%); -ha (8x/0%); -he (2x/0%).
3500 3000 2500 2000 1500 1000 (no date)
[1] 54 2226 971 11
[2] 1

106 distinct forms attested; click to view forms table.

1. (to be) great (3271x/100%)

~ LEX/Old Babylonian/Nippur [...] mah MSL 11, 111 N r ii 1'; ki ad mah gi4-gi4 OB Nippur Lu 16; [[mah]] = ma-ah = MAH = şi2-i-rum OB Aa 451:1; [[mah]] = = = ma-du-um# OB Aa 451:2; [[mah]] = = = ra-bu#-[u2-um] OB Aa 451:4; [[mah]] = = = ma-[am]-lum!? OB Aa 451:5. LEX/Old Babylonian/unknown lu2 al-mah = [şi-ru-u2] lu2-azlag B and C Seg.2, 19. ELA/ED IIIb/Girsu GAN2 GIR2@g-GIR2@g mah-še3 VS 14, 002 o i 3; GIR2@g-GIR2@g mah-še3 VS 14, 033 o ii 3; GAN2 GIR2@g-GIR2@g mah-še3 VS 14, 085 o ii 1; GAN2 GIR2@g-GIR2@g mah-še3 VS 14, 087 o ii 1; durunx(KU.KU) i7 mah-ta 2(u@c) nig2-ra2 e nu-ak-dam VS 14, 130 o i 1; GAN2 GIR2@g-GIR2@g mah-še3 VS 14, 153 o i 3; 1(aš@c) kid mah VS 27, 054 o ii 1. ELA/ED IIIb/Nippur ib2-mah TMH 5, 067 r v 2. ELA/ED IIIb/Ur 1(aš@c) a-zu2-zu2 ugula mah UET 2 supp 02 o i 2. ELA/ED IIIb/unknown GAN2 GIR2@g-GIR2@g mah-kam Nik 1, 083 r ii 3. ELA/Old Akkadian/Adab 1(barig@c) 1(ban2@c) 6(diš) 1/2(diš) sila3 dabin gur mah? RA 74, 08 1; [2(u)] 1(aš@c) še gur mah# Adab 0624 1; [2(aš@c)] ziz2 gur mah Adab 0624 2. ELA/Old Akkadian/Girsu 1(barig@c) 1(ban2@c) 8(diš) 1/3(diš)ša še gur mah CT 50, 137 1; 2(barig@c) 1(ban2@c) 5(aš@c) 5/6(diš)ša še gur mah CT 50, 138 1; 1(u) 2(aš) 4(barig) še gur mah DPA 01 1. ELA/Old Akkadian/Lagash ŠU+LAGAB 1(aš@c) 1(barig@c) 1(ban2@c) 5(aš@c) sila3 še gur mah BM 026462 2. ELA/Old Akkadian/Nippur ganun mah-a TMH 5, 007 r iv 6; ganun# mah-a TMH 5, 039 r xv 3; [...] mah!? OSP 2, 080 o i 7. ELA/Old Akkadian/Umma ki nam-mah-ta USP 53 2. ELA/Old Akkadian/unknown mu nam-mah-[še3?] MAD 4, 158 3; geškiri6# mah MAD 5, 106 10; 3(u) la2 2(aš) 3(barig) še gur mah MAD 5, 108 1; ŠU+LAGAB 5(u) 3(barig) še gur mah MAD 5, 108 6. ELA/Ur III/Adab mu dšu-dsuen lugal uri5ki na-ru2-a mah mu-ne-du3 MVN 03, 271 1; mu dšu-dsuen lugal uri5ki na-ru2 mah den-lil2 [dnin]-lil2-ra MVN 13, 688 3. ELA/Ur III/Drehem mu dšu-dsuen lugal uri5ki-ma-ke4 ma2-gur8 mah den-lil2 dnin-lil2-ra mu-ne-dim2 Aegyptus 19, 236, 05 6; mu dšu-dsuen lugal uri5ki-ma-ke4 na-ru2-a mah den-lil2 [d]nin-lil2-ra [mu]-ne-du3 Amorites 21 (pl.10) 15; mu dšu-dsuen lugal uri5ki-ma-ke4 na-ru2-a mah den-lil2 dnin-lil2-ra mu-ne-du3 AnOr 01, 025 r iii 141. ELA/Ur III/Girsu 4(diš) sila3 aga3-us2 sukkal mah AAS 172 12; 2(ban2) elam kišib3 sukkal mah AAS 172 3; ur-še-il2-la dumu nam-mah-ke4 AAS 195 3. ELA/Ur III/Lagash er3-ra-ba-ni sukkal ki sukkal mah-še3 gen-na Rochester 152 13. ELA/Ur III/Nippur mu ma2-gur8 mah ba-dim2 ArOr 07, 8 5 4; mu ma2-gur8 mah ba-ab-du8 AUCT 2, 228 5; mu dšu-dsuen lugal uri5-ma-ke4 na-ru2-a mah den-lil2 dnin-lil2-ra mu-ne-du3 BE 03/1, 002 8. ELA/Ur III/Susa mu [gu-za mah] den-lil2-la2 ba-[dim2] BCT 1, 078 6; mu [...] mah den-lil2 MDP 10, 22 3 27. ELA/Ur III/Umm al-Hafriyat mu us2-sa ma2-gur8 mah abzu den-ki ba-ab-du8 Ontario 2, 354 8. ELA/Ur III/Umma mu na-ru2-a mah ba-du3 AAS 025 4; mu dšu-dsuen lugal uri5ki-ma-ke4 na-ru2-a mah den-lil2 dnin-lil2-la2-ra mu-ne-du3 AAS 026 10; mu dšu-dsuen lugal uri5ki-ma-ke4 na-ru2-a mah# [den-lil2] d[nin-lil2-ra mu-ne-du3] AAS 027 6. ELA/Ur III/Ur x ma2-gur8 mah ba-us2? Fs. Hilprecht, 139 3 9; 1(diš) x x UD kal gada mah MVN 13, 042 3; e2-kišib3-ba ga2-nun mah-ka ba-an-ku4 MVN 13, 042 1. ELA/Ur III/Wilayah mu dšu-dsuen lugal uri5ki-ma-ke4 ma2-gur8 mah den-lil2 dnin-lil2-ra mu-ne-dim2 JCS 38, 030 05 3; mu dšu-dsuen lugal uri5ki-ma-ke4 ma2-gur8 mah den-lil2 dnin-lil2-ra mu-ne-dim2 JCS 38, 031 06 3; ma2#-gur8 mah JCS 38, 032 07 7. ELA/Ur III/unclear [mu dšu-dsuen lugal-e] na-ru2-a mah den-lil2 dnin-lil2-ra mu-ne-du3 AUCT 2, 093 1; [igi] nam-mah-še3 AUCT 3, 499 9; mu na-ru2-[a] mah ba-du3 BCT 1, 137 2. ELA/Ur III/unknown mu sukkal mah-še3 AnSt 33 74 1. ELA/Early Old Babylonian/unknown sukkal mah maškim BIN 09, 252 2; ezem mah-še3 BIN 09, 322 4; sukkal mah BIN 10, 111 1. unknown/ED IIIb/Adab dub#-sar mah TE BIN 08, 211 o ii 2. unknown/ED IIIb/Girsu dub-sar mah DP 042 r ii 3; 1(aš@c) sila3 i3 1(diš) sila3 zu2-lum 1(diš) maš ganun mah DP 053 r ii 5; ganun mah DP 055 r ii 7. unknown/ED IIIb/Nippur lu2-be6 3(geš2@c) 1(u@c) mah OSP 1, 051 5; lu2-be6 1(geš2@c) 2(u@c) mah OSP 1, 051 1; lu2-be6 4(u@c) mah OSP 1, 051 3; 2(u@c) 6(aš@c) 2(ban2@c) še gur mah 6(aš@45) u4 OSP 1, 065 o i 1; KI? x mah ASJ 16, p. 43-46 prism viii 7; mah#-bi sa6-ga ASJ 16, p. 43-46 prism xx 5; zabar mah-zu mu#-URU!? ASJ 16, p. 43-46 prism v 14. unknown/ED IIIb/unknown dub-sar mah HSS 03, 40 o iii 15; GAN2 GIR2@g-GIR2@g mah-še3 TSA 38 o ii 2; GAN2 GIR2@g-GIR2@g mah TSA 46 o i 3. unknown/Old Akkadian/Girsu 2(aš) la2 3(aš@c) dabin gur mah ITT 2, 05712 1; ŠU+LAGAB 2(aš@c) 1(barig@c) 4(ban2@c) 2(aš@c) sila3 še gur mah ITT 5, 09271 4; id2 mah-ta ITT 5, 09300 2. unknown/Old Akkadian/unclear muhaldim!? sagi mah SANTAG 7, 194 7; ša3-bi gir4 mah izi ba-ra-a OrNS 54, 057 3. unknown/Old Akkadian/unknown [1(geš2)] 3(u) še gur-sag-gal2 mah Bridges p. 462 1. unknown/Ur III/Drehem mu en-mah-an-na en dnanna ba-hun-ga2 Aleppo 145 3; mu ma2-gur8 mah ba-dim2 Aleppo 158 3; e2 sukkal mah-ta Aleppo 183 2. unknown/Ur III/Girsu 2(barig) anše kunga2 sukkal mah ASJ 13, 229 73 3; mu nam-mah-[še3?] ASJ 15, 291 1 4'; 5(diš) sila3 ninda aga3-us2 ki sukkal mah-še3 gen-na BM Messenger 008 3. unknown/Ur III/Lagash mu na4na-ru2 mah den-lil2 Rochester 227 9; mu dšu-dsuen lugal uri5ki-ma-ke4 <na-ru2-a mah> den-lil2 dnin-lil2-ra mu-ne-dim2 Rochester 230 1. unknown/Ur III/Nippur mu ma2-gur8 mah ba-dim2# BBVO 11, 256, 4N-T172 2; lu2# sukkal mah-ke4 BBVO 11, 267, 5N-T469 6; mu dgu-za mah ba-dim2 BBVO 11, 294, 6N-T622 4; mu na-ru2-a mah ba-du3 BBVO 11, 295, 6N-T627 4. unknown/Ur III/Umma 2(barig) nam-mah-zu AR RIM 07 10 r ii 17; mu ma2-gur8 mah ba-dim2 AR RIM 07 15 5; mu ma2-gur8 mah ba#-dim2 NI ArOr 62, 230 I 863 4. unknown/Ur III/Ur sukkal mah-e TCS 1, 002 1. unknown/Ur III/unclear mu na-ru2-a mah# [ba-ru2] MVN 18, 523 2'; mu us2-sa ma2-gur8 mah OMRO 68, 25 19 2; sukkal mah-e TCS 1, 050 5. unknown/Old Babylonian/unknown lu2# [mah dnin]-in-si-na TIM 04, 18 27.

See: X tukul mah; a mah; abula mah; dida imĝaĝa mah; dug a naĝ mah; e u mah; e kiri mah; e mah; e muhaldim mah; egal mah; engar mah; eš mah; gala mah lugal; gigur mah; gu mah; kan mah; kaš mah; kaš mah n; kaš mah u u; kisal mah; masab mah; maš mah; nesaĝ mah; niĝir mah; saĝa mah; šu mah gid; tukul mah; udun mah; ulušin mah; uzu šag mah; zena mah.

Akk. kabtu "heavy; important"; mādu "to be(come) many, numerous"; rabû "to be big; to grow"; şīru "exalted, supreme, splendid, outstanding".


ePSD icon ePSD contacts: Steve Tinney and Philip Jones.