ni [SELF]

(370 instances)

ni [SELF] (370x: ED IIIb, Old Akkadian, Ur III, Old Babylonian) wr. ni2 "self" Akk. ramānu

See ni buluĝ[boast], ni dub[relax], ni gur[proud], ni il[rise], ni ten[cool].

[1] cuneiform NI₂ ni2
+ -0 (370x/100%).
3500 3000 2500 2000 1500 1000 (no date)
[1] 3 16 273

50 distinct forms attested; click to view forms table.

1. self (370x/100%)

~ ELA/Old Akkadian/Nippur ki ni2-ni-ta OSP 1, 131 o iii 10. ELA/Ur III/Drehem 1(diš) maš2 ni2-a-ni BIN 03, 351 7. ELA/Ur III/Girsu lu2# mar-za GAN2# x ni2-ba ba-[x] MVN 10, 093 r i 1. ELA/Ur III/Nippur ni2-zu ba-an-ku4-re-eš2 MVN 03, 219 6. ELA/Ur III/Umma 1(diš) ni2-a-ni AAS 051 3; 1(diš) ni2-a-ni NYPL 121 8; lu2-ma2-gan-ke4 ni2-mu-ta en-nu-ga2 ga-ba-an-ku4 bi2-in-du11 SANTAG 6, 154 6. ELA/Ur III/Ur kak šen-šu2 dur2 ni2-ba 4(diš)-še3 UET 3, 0307 2; 2(diš) gir2 mi2-us2 ni2-ba UET 3, 0321 3; 1(u) 1(diš) gir2 mi2-us2 ni2-ba UET 3, 0321 6; 2(diš) gir2 šu tur mi2-us2 ni2-ba UET 3, 0766 3; 2(diš) gir2 šu tur mi2-us2 [ni2-ba] UET 3, 0819 3. ELA/Ur III/unclear 1(diš) ni2-zu AIPHOS 20, 390 r i 15. unknown/Ur III/Umma ki ni2-a-ni LÕuomo 58 1.

See: e ni dub; e ni ten.

Akk. ramānu "self".


ePSD icon ePSD contacts: Steve Tinney and Philip Jones.