ninda [BULL]

(19 instances)

ninda [BULL] (19x: ED IIIb, Old Babylonian) wr. gudninda2 "breeding bull; bull calf" Akk. bīru; mīru

[1] cuneiform GUD.NINDA₂ gudninda2
+ -0 (19x/100%).
3500 3000 2500 2000 1500 1000 (no date)
[1] 3

3 distinct forms attested; click to view forms table.

1. breeding bull (19x/100%)

~ LEX/ED IIIb/Ebla [[ninda2]] = NINDA2 = en-da-um Ebla Sign List 80. LEX/Old Babylonian/Nippur [[ninda2]] = nin#-da = NINDA2 = mi-i-rum OB Aa 609:1. unknown/Old Babylonian/Kish [[ninda2]] = = = mi-ru-um# PRAK 2 C 38 2.

See: e ab ninda; e ninda.

2. bull calf

Akk. bīru "bull calf"; mīru "breeding bull".


ePSD icon ePSD contacts: Steve Tinney and Philip Jones.