silig [HAND]

silig [HAND] wr. silig2; silig4 "hand; (cupped) hand" Akk. lupnu; qātu; rittu

[1] cuneiform |TAG×UD| silig2
[2] cuneiform |TAG×GUD| silig4

1. hand

2. (cupped) hand

Akk. lupnu "poverty"; qātu "hand"; rittu "hand".


ePSD icon ePSD contacts: Steve Tinney and Philip Jones.