ul [FIRMAMENT]

ul [FIRMAMENT] wr. ul4; ul5 "vault of heaven, firmament" Akk. šupuk šamê

[1] cuneiform GIR₂@g ul4
[2] cuneiform |EZEN×KASKAL| ul5

1. vault of heaven, firmament

Akk. šupuk šamê "foundation of heaven".


ePSD icon ePSD contacts: Steve Tinney and Philip Jones.