zabardab [OFFICIAL]

(613 instances)

zabardab [OFFICIAL] (613x: Ur III, Old Babylonian) wr. zabar-dab5 "an official"

[1] cuneiform |UD.KA.BAR|.KU zabar-dab5
+ -0 (613x/100%).
3500 3000 2500 2000 1500 1000 (no date)
[1] 608 5

7 distinct forms attested; click to view forms table.

1. an official (613x/100%)

~ LEX/Old Babylonian/Nippur zabar-dab5 OB Nippur Lu 13. ELA/Ur III/Drehem zabar-dab5 maškim AAS 212 4; zabar-dab5 Aegyptus 17, 57, 103 2; zabar-dab5 maškim Aegyptus 19, 237, 06 1. ELA/Ur III/Girsu ki zabar-dab5-ta gen-na AAS 171 5; 6(aš) 2(barig) zabar-dab5 ASJ 09, 126 57 r ii 2; ki zabar-dab5-še3? gen-na-me Atiqot 4, pl. 03 18 13. ELA/Ur III/Nippur 1(ban2) lu2-giri17-dab5 nu-banda3 zabar-dab5 MVN 13, 591 1; 1(ban2) ma-al-tum dam zabar-dab5 MVN 13, 591 3; 1(aš) gur za-ni-a mu sukkal zabar-dab5 NATN 244 4; 4(ban2) ša3-gal anše kunga2 zabar-dab5 NATN 244 7. ELA/Ur III/Umma ki zabar-dab5* MCS 8, 98, BM 113111 3; ki zabar-dab5 MVN 14, 0372 3; giri3 ba-ba-an-še-en6 zabar-dab5 MVN 15, 010 3. ELA/Ur III/Ur e2 zabar-dab5-ka ba-an-ku4 UET 3, 1226 1; ki zabar-dab5!-ta UET 3, 1528 6; ša3 e2 zabar-dab5 UET 3, 1542 32; siki igi sag-ga2 ša3 e2 zabar-dab5 UET 3, 1543 7; e2-kišib3-ba e2 zabar-dab5-ta UET 3, 1577 3. ELA/Ur III/unknown zabar-dab5 Torun "3" 4. unknown/Ur III/Drehem ki zabar-dab5 Aleppo 056 5; zabar-dab5 maškim ASJ 11, 327 21 1; [mu-DU] zabar-dab5 ASJ 15, 141 19 3. unknown/Ur III/Girsu giri3 dnin-lil2-zi-mu zabar-dab5 ASJ 10, 257 02 6; 3(diš) sila3 kaš 2(diš) sila3 ninda 2(diš) gin2 i3 i-di3-dsuen ki zabar-dab5-še3 du BM Messenger 013 1; aga3-us2 zabar-dab5 BM Messenger 017 1; 2(diš) gin2 i3 aga3-us2 ki zabar-dab5-ta gen-na BM Messenger 022 1; ki# zabar#-dab5#-ta# MVN 19, 066 4; e2 muhaldim zabar-dab5 SAT 1, 215 4; ugula zabar-[dab5] SAT 1, 418 o ii 17. unknown/Ur III/Umma ki zabar-dab5#-[ta ba-zi] ASJ 19, 222 66 4; iri-ki-bi lu2 zabar-dab5 MVN 16, 0658 4; ki zabar-dab5 MVN 18, 461 3; ki zabar-dab5 UTI 3, 2216 3; u3 e2-duru5 zabar-dab5-ta UTI 4, 2722 4; ki zabar#-[dab5-ta] UTI 6, 3590 3; zabar-dab5 maškim UTI 6, 3782 7. unknown/Old Babylonian/unknown šu-ti-a zabar-dab5 TLB 5, 26 5; dišdsuen-še-mi zabar-dab5 YOS 12, 297 8.

[1999] W. Sallaberger, Ur III-Zeit 186-188.

[1987] B. Lafont, NABU 1987/94.

[1986] D. Charpin, Clerge 236-241.

[1983] B. Lafont, RA 77 97-117.


ePSD icon ePSD contacts: Steve Tinney and Philip Jones.