dargizi [BIRD]

dargizi [BIRD] wr. dar-gi-zimušen "a bird" Akk. durummu

[1] cuneiform DAR.GI.ZI.HU dar-gi-zimušen

1. a bird

Akk. durummu "a bird".

[2004] N. Veldhuis, Nanše 238.

[1981] D. Owen, ZA 71 37.


ePSD icon ePSD contacts: Steve Tinney and Philip Jones.