NINDA2×NE

cuneiform version of |NINDA2xNE|

2 (ag2 aga2 aka2)

[MEASURE].

niĝ [THING].

eg3

(see full listing)

3 (3 eg3 ig3)

(see full listing)

3

(see full listing)

Full listing.

Also: am2, em3, im3, ram, rama, ugx(|NINDA2×NE|).