SAR

cuneiform version of SAR

kiri6

kiri [ORCHARD] (ĝeškiri6).

mu2 (mud6)

mu [GROW].

mud6

mud [RABID].

nisig

nisig [GREENERY].

sahar2

sahar [POROUS?].

sahar [VESSEL] (dugsahar2).

sakar

(see full listing)

sar

sar [GARDEN].

sar [RUN].

sar [SHAVE].

sar [SMOKE].

sar [WRITE] (sarar).

sigx(SAR)

(see full listing)

šar

šar [3600].

šar [MAKE SPLENDID].

Full listing.

Also: ma4, nisax?(SAR), nisix?(SAR), nissa, niša, sara, sarix(SAR), se15, si15, śar, ša8, šakar, šara7, šer9, šir9.