kugsig [GOLD]

(1138 instances)

kugsig [GOLD] (1138x: ED IIIa, ED IIIb, Old Akkadian, Lagash II, Ur III, Early Old Babylonian, Old Babylonian, unknown) wr. kug-sig17 "gold" Akk. hurāşu

[1] cuneiform KU₃.GI kug-sig17 (ku3-sig17)
+ -0 (1125x/99%); -ga (12x/1%); -ge (1x/0%).
3500 3000 2500 2000 1500 1000 (no date)
[1] 27 897 206 1

25 distinct forms attested; click to view forms table.

1. gold (1138x/100%)

~ LEX/ED IIIa/unknown AN šum kug-sig17 ED Metals 122. LEX/Old Babylonian/Nippur kug-sig17 OB Nippur Ura 2 617; dlamma kug-sig17 OB Nippur Ura 2 645; [x]-LI!-[x kug-sig17] OB Nippur Ura 2 655. ELA/ED IIIb/Girsu 2(aš@c) ŠEN-šu-e3 ku3-sig17 VS 14, 176 o v 9; 2(aš@c) ŠEN-šu-e3 ku3-sig17 VS 14, 176 r ii 7. ELA/ED IIIb/Nippur [x] ku3#-sig17 gin2 TMH 5, 198 1; 3(aš@c) ku3-sig17 gin2 OSP 1, 096 o i 5. ELA/Old Akkadian/Adab [x] gin2 ku3 ku3-sig17 Adab 0719+1016+0762+1053 o i 10; [x gin2] ku3 ku3-[sig17] Adab 0719+1016+0762+1053 r ii 2. ELA/Old Akkadian/Girsu 3(aš@c) ma-na ku3-sig17 RTC 134 r i 9; ŠU+LAGAB 6(aš@c)# [x ma-na ku3-sig17] RTC 134 r ii 2; [x] za ku3-sig17 gal RTC 204 1. ELA/Old Akkadian/Lagash 1(u@c) gin2 ku3-sig17 BM 028771 1. ELA/Old Akkadian/Nippur 1(aš@c) ku3-sig17 gin2 OSP 2, 049 o i 1; 1(aš@c) kišib ku3-sig17 OSP 2, 049 o i 6; 1(aš@c) kišib ku3-[sig17] OSP 2, 065 7. ELA/Ur III/Drehem geš dub2-ba ku3-sig17-ta AUCT 1, 429 2; 3(diš) [gin2] ku3-sig17 AUCT 1, 648 2; gu-za umbin sal4-la zu2 am-si ub-ka keš2-ra2 ku3-sig17 gar-ra-a AUCT 1, 651 2. ELA/Ur III/Girsu 1/3(diš) [ma]-na ku3-sig17 AOAT 025, 445 R Scot M r ii 9'; 1(ban2) im ku3-sig17 ITT 5, 06901 1; 1(diš) ma-ša-lum ku3-sig17 ITT 5, 10009 1; 5(diš) siki ku3-sig17 gar-ra Metal, 288 17 7; x še ku3-sig17 MVN 07, 455 1. ELA/Ur III/Nippur 1(diš) gešna-ah-ba-tum gal ku3-sig17 MVN 04, 143 13; 1(diš) kušna-ah-ba-tum geš? ga?-ga?-lum ku3-sig17 MVN 04, 143 5; 1(diš) kušna-ah-ba-tum? ku3#-sig17 ku3-babbar MVN 04, 143 7. ELA/Ur III/Susa [...] ku3#-sig17 MDP 10, 71 121 1. ELA/Ur III/Umma ku3-sig17-ta sa10-a AAS 071 2; 1(u) za-ah ku3-sig17 ASJ 08, 345 1 1; 2/3(diš) gin2 la2 1(u) 2(diš) še ku3-sig17 AUCT 2, 173 1. ELA/Ur III/Ur 1(u) 8(diš) gin2 ku3-sig17 BCT 1, 139 6; amar nu2-a na4za-gin3 ku3-sig17 gar-ra UET 3, 0101 2; x im ku3-sig17 UET 3, 0299 1. ELA/Ur III/unclear 1(diš) gal ku3-sig17 ki-la2-bi 1(diš) ma-na# YNER 8, 19 2; 1(diš) geša-gu4 za-gin3 ku3-sig17 gar YNER 8, 19 5; 1(diš) ma-na gal ku3-sig17 YNER 8, 22 2. ELA/Early Old Babylonian/unknown nig2-su13-a ku3-sig17 geška-kara4 BIN 09, 029 4; nig2-su3-a ku3-sig17 gešgu-za sir3-da dda-mu-še3 BIN 09, 030 2; gešga-am-lum 2(u) ku3-sig17 ba-ra-keš2 BIN 09, 031 4. ELA/Old Babylonian/Nippur geš-tukul šu-nir ku3-sig17 ku3-babbar SAOC 44, 13 8'; ku3-sig17 ku3-babbar OB Contracts, pl. C2 no. 15 18. unknown/ED IIIb/Girsu 1(aš@c) gu2-za zi-um ku3-sig17 za-gin3-na du8-a DP 072 o ii 1. unknown/Old Akkadian/Adab 1(u) gin2 ku3-sig17 OIP 014, 159 1. unknown/Old Akkadian/Girsu sag ku3-sig17-še3 mu-DU ITT 5, 09277 6; ku3 ku3-sig17-kam ITT 5, 09277 2; ku3 ku3-[sig17-kam] ITT 5, 09277 2; 2(aš@c) ma-na ku3-sig17 RTC 083 3; 1(aš@c) za nim a2-muš2 ku3-sig17 gar-ra RTC 219 1; 1(aš@c) mas-sa2#-tum ku3-sig17 gar-ra RTC 224 2. unknown/Old Akkadian/unknown 1(u) 3(diš) gin2 ku3-sig17# Fs. Boehmer, p. 284 1. unknown/Ur III/Drehem 5(diš) 2/3(diš) gin2 ku3-sig17 Ontario 1, 175 3; 1(diš) gal ku3-sig17 HI-da Phillips 13 o iii 1; 1(diš) zi-bu ku3-sig17 HI?-da Phillips 13 o iii 3; 1(diš) an-za-am ku3-sig17 HI-da Phillips 13 o i 9; ku3-sig17-da ku4-ra YOS 18, 012 5; gir2 ku3-sig17 giri3-a-bi 1/3(diš)ša igi 3(diš) gal2 SAT 2, 1105 2. unknown/Ur III/Nippur [...] ku3-sig17 e2-ba-an BBVO 11, 269, 6N-T039 1; 2(diš) hi-ri-a-tum ku3-sig17 e2-ba-an BBVO 11, 269, 6N-T039 3; 1/2(diš) ma-na 1(diš) 2/3(diš) gin2 ku3-sig17 BBVO 11, 269, 6N-T039 8. unknown/Ur III/Umma ku3-sig17 ur-dnin-su ArOr 62, 238 I 867 3; 1(ban2) im ku3-sig17 Hirose 346 2; 1(diš) kišib3 na4za-gin3 ka-ba ku3-sig17 gar gu-bi ku3-babbar2 MVN 16, 0628 1. unknown/Ur III/unclear [x] na4nir7 a2-[...]-ba ku3-sig17# [gar-ra?] MVN 18, 618 2. unknown/Old Babylonian/Nippur gešgu-zu ku3-sig17 dni-in-[si] SAOC 44, 02 15; gešgu-zu ku3-sig17 dni-in-[si] SAOC 44, 02 15; 2(diš) geššu-nir ku3-sig17 ku3-babbar SAOC 44, 63 6'; nig2# babbar# ku3-sig17 ku3-babbar SAOC 44, 95 12. unknown/Old Babylonian/unknown ku3-sig17 gar-ra OIC 22, 10 8; 3(diš) gešgu-<za> ku3-sig17 <<KU3>><<GI>> šu du7-a YOS 05, 135 25.

~ nLEX/Old Babylonian/Nippur kug-sig17 1(u)-ta-am3 OB Nippur Ura 2 623; kug-sig17 9(diš)-ta-am3 OB Nippur Ura 2 624; kug-sig17 8(diš)-ta-am3 OB Nippur Ura 2 625; kug-sig17 7(diš)-ta-am3 OB Nippur Ura 2 626; kug-sig17 6(diš)-ta-am3 OB Nippur Ura 2 627; kug-sig17 5(diš)-ta-am3 OB Nippur Ura 2 628; kug-sig17 4(diš)-ta-am3 OB Nippur Ura 2 629; kug-sig17 3(diš)-ta-am3 OB Nippur Ura 2 630; kug-sig17 2(diš)-ta-am3 OB Nippur Ura 2 631. ELA/ED IIIb/Girsu 1(aš@c) gu2-za ku3-sig17 VS 14, 176 r iv 12. ELA/ED IIIb/Nippur ku3-sig17-ge TMH 5, 102 o iii 9. ELA/Old Akkadian/Adab 1(diš)!? igi [x gin2 ku3] ku3#-sig17 Adab 0719+1016+0762+1053 o i 13; 1(u@c) 5(diš) gin2 ku3 [ku3-sig17] Adab 0719+1016+0762+1053 o i 4; 7(aš@c) gin2 la2 igi 4(diš) ku3 [ku3-sig17] Adab 0719+1016+0762+1053 r ii 5; [x gin2 ku3 ku3]-sig17# Adab 0719+1016+0762+1053 o i 7. ELA/Old Akkadian/Girsu 1(aš@c) gin2 ku3-sig17 ITT 2, 04380 4; ku3-sig17 1(aš@c) gin2 [ku3-babbar] ITT 2, 04647 2; ku3 ku3-sig17-kam? ITT 5, 06671 1. ELA/Old Akkadian/Umma [x] ma-na ku3-sig17 CT 50, 052 1; 1(aš@c) ma-na ku3-sig17 CT 50, 052 34. ELA/Ur III/Drehem nig2-sa10-ma ku3-sig17 1(u)-ta-še3 AUCT 1, 502 2; x 1(diš) ba-ru-um nig2 hi-a ku3-sig17 1(diš)-a-kam AUCT 1, 524 2; 5(diš) 1/3(diš) gin2 ku3-sig17 7(diš)-ta BIN 03, 573 1. ELA/Ur III/Girsu ku3-sig17-bi 1(u) [...] ITT 5, 10009 4; 3(geš2) 1(u) la2 1(diš) MUŠ3-za ku3-[sig17?] Metal, 288 17 1; gešhašhur ku3-sig17 MVN 07, 455 2; igi 4(diš) gal2 la2 3(diš) še ku3-sig17 TUT 304 1. ELA/Ur III/Nippur 1(u) gin2 igi 3(diš) gal2 ku3-sig17 CTMMA 1, 042 4; 3(diš) gin2 la2 2(u) še ku3-sig17 NATN 355 1; ku3-sig17-bi 1/2(diš) ma-na 7(diš) 1/2(diš) gin2 NATN 364 4; ku3-sig17 1(u) 5(diš)-ta-a NATN 364 1. ELA/Ur III/Umma 1(diš) gin2 ku3-sig17 AnOr 07, 336 5; 2(diš) dalla ku3-sig17 ASJ 08, 345 1 8; 5/6(diš) gin2 ku3-sig17 8(diš)-ta BIN 05, 109 7. ELA/Ur III/Ur 1(diš) aga3 ku3-sig17 UET 3, 0335 1; 1(diš) gaba-gal2 ku3-sig17 UET 3, 0335 2; 1(diš) gal ku3-sig17 UET 3, 0335 3. ELA/Ur III/unclear 1/2(diš) ma-na 3(diš) gin2 igi 3(diš) gal2 ku3-sig17 6(diš)-ta AUCT 1, 705 1; 5(diš) gin2 ku3-sig17 1(u)-ta YNER 8, 19 1; 1/3(diš) ma-na 2(diš) gin2 ku3-sig17 2(u)-ta YNER 8, 19 7; 2(diš) gin2 ku3-sig17 2(u)-ta YNER 8, 19 4; 2/3(diš) ma-na ku3-sig17 7(diš)-ta YNER 8, 19 9; 2(diš) ma-na ku3-sig17 1(u) 7(diš)-ta MVN 03, 340 1; nig2-sa10! ku3-sig17 MVN 11, 190 2. ELA/Ur III/unknown 2(aš@c) gin2 ku3-sig17 AOAT 240 74 1 1. ELA/Early Old Babylonian/unknown 1(barig) im ku3-sig17 BIN 09, 081 2; 1(barig) im ku3-sig17 BIN 09, 082 2; im ku3-sig17 1/2(diš) sila3 BIN 10, 130 o i 9. unknown/ED IIIb/Girsu 1(aš@c) gu2-za um-dur ku3-sig17 DP 074 o ii 6; 1(aš@c) gu2-za um-dur ku3-sig17 DP 074 o i 2; 1(aš@c) za ad-tab ku3-sig17 DP 075 o iv 3; 2(aš@c) gu2 um-dur ku3-sig17 DP 075 o iv 5; 2(aš@c) gu2 zi-um ku3-sig17 DP 075 o iv 6; 1(aš@c) ŠEN-šu-a-e3 ku3-sig17 DP 075 r i 1. unknown/Old Akkadian/Girsu ŠU2+1(DIŠ@c)ša ku3-sig17 ITT 2, 05762 1. unknown/Ur III/Drehem ma-ša-lum ku3-sig17 Ontario 1, 175 2; 7(diš) ma-na ku3-sig17-ta Phillips 13 o i 23; 1(diš) ša 5(diš) 1/2(diš) gin2 ku3-sig17-ta Phillips 13 o i 26; 5(diš) 1/2(diš) ma-na ku3-sig17 6(diš)-ta Phillips 13 o ii 2; 1(diš) 1/3(diš) ma-na ku3-sig17 6(diš)-ta Phillips 13 o ii 5; 8(diš) gin2 ku3-sig17 7(diš)-ta Phillips 13 o iii 12. unknown/Ur III/Nippur [...] gid2 ku3-sig17 BBVO 11, 269, 6N-T039 2. unknown/Ur III/Umma 1/3(diš) ma-na ku3-sig17 ArOr 62, 238 I 867 1; 1(diš) gin2 ku3-sig17 7(diš) gin2-ta ArOr 62, 238 I 867 2; igi 6(diš) gal2 1(u) še ku3-sig17 SNAT 512 3.

~ huš[reddish]LEX/Old Babylonian/Nippur kug-sig17 huš-a OB Nippur Ura 2 618. ELA/Ur III/Drehem ku3-sig17 huš-a AltorNot 9-17, p. 8, no. 17 2; 1(diš) ul ku3-sig17 huš-a OrAnt 14, 015 13 1; 4(diš) giri17 kuše-sir2 ku3-sig17 huš-a PDT 1, 361 1; 1(diš) gin2 ku3-sig17 huš-a RA 17, 212 4 4; 2(diš) um? ku3-sig17 huš-[a] RA 17, 212 4 4; 1(diš) gin2 ku3-sig17 huš-a RA 17, 212 4 1. ELA/Ur III/Girsu 2(diš) gin2 ku3-sig17 huš-a 1(u) 5(diš)-ta MVN 05, 263 5. ELA/Ur III/Nippur 3(diš) gin2 ku3-sig17 huš MVN 03, 350 4. ELA/Ur III/Umma 4(diš) gin2 ku3-sig17! huš-a 1(u) 5(diš)-ta Nik 2, 399 1. ELA/Ur III/Ur ku3-sig17 huš-a UET 3, 0300 2; [...] ku3-sig17 huš-a e2-ba-an UET 3, 0331 3; 1(diš) dsuen ku3-sig17 huš-a UET 3, 0331 4. unknown/Ur III/Drehem [... ku3]-sig17 huš-a Phillips 13 o i 3; 1(diš) tu-ti-da ku3-sig17 huš-a Phillips 13 o ii 17; 2(diš) hi-ri-a-tum ku3-sig17 huš-a Phillips 13 o ii 19; 2(u) a-gug2-PI ku3-sig17 huš-a Phillips 13 o ii 21; 1(diš) gal ku3-sig17 huš-a Phillips 13 o i 7. unknown/Ur III/Umma 1(diš) su-gur ku3-sig17 huš-a UTI 6, 3800 o ii 25; 9(diš) gin2 ku3-sig17 huš-a UTI 6, 3800 o ii 28; 1(diš) su-gur ku3-sig17 huš-a UTI 6, 3800 o iii 5.

~ lub[bag] šar[mix]LEX/Old Babylonian/Nippur kug-sig17 lu-ub2 SAR-da OB Nippur Ura 2 622.

~ sahar[dust]LEX/Old Babylonian/Nippur kug-sig17 sahar-ba OB Nippur Ura 2 620. ELA/Ur III/Ur ku3-sig17 sahar-ba nig2-zal-la UET 3, 0414 2.

~ sahar[dust] kur[mountain]LEX/Old Babylonian/Nippur kug-sig17 sahar-ba kur-ra OB Nippur Ura 2 621.

~ sisa[fair]LEX/Old Babylonian/Nippur kug-sig17 si-sa2 OB Nippur Ura 2 619. ELA/Ur III/Drehem 3(geš2) 6(diš) ul ku3#-sig17# si-sa2# OIP 121, 592 1; e-sir2-bi ku3-babbar ku3-sig17 si-sa2 PDT 1, 543 4; 1(diš) gin2 igi 4(diš) gal2 la2 5(diš) še ku3-sig17 si-sa2 RA 17, 210 2 (HE 240) 1. ELA/Ur III/Ur 1/2(diš) gin2 ku3-sig17 si-sa2 UET 3, 0284 4; la2 1(u) 5(diš) še ku3-sig17 si-sa2 UET 3, 0298 2; ku3-sig17 si-sa2 urudaalan dumu ga UET 3, 0329 2. ELA/Ur III/Wilayah i-bi2-za ku3-sig17 si-sa2 JCS 38, 031 06 2. unknown/Ur III/Drehem u3 ku3-sig17 si-sa2-bi 1/3(diš)ša SAT 2, 1105 3. unknown/Ur III/Umma 1(diš) alan lugal ku3-sig17 si-sa2 tur-bi-ta UTI 6, 3800 o ii 10; 2(u) za-bir ku3-sig17 si-sa2-bi-ta UTI 6, 3800 o ii 12; 1(diš) aga3-la2 ku3-sig17 si-sa2 UTI 6, 3800 7.

See: u šumme kugsig; abzaza kugsig; alan kugsig; anzabtum kugsig; ašme kugsig; bizaza kugsig; endur kugsig; ešgur kugsig; gudalim kugsig; gun kugsig; gurun kugsig; har gal kugsig; har ĝiri kugsig; har ib kugsig; har kugsig; har šu kugsig; hubdum kugsig; huwawa kugsig; kamkammatum kugsig; niĝĝeštug kugsig; šim kugsig; šugur kugsig; šum kugsig; tuditum kugsig; ubur ugunu kugsig; udug kugsig; ugunu kugsig.

Akk. hurāşu "gold".


ePSD icon ePSD contacts: Steve Tinney and Philip Jones.