zagin [LAPIS]

(436 instances)

zagin [LAPIS] (436x: ED IIIa, ED IIIb, Old Akkadian, Lagash II, Ur III, Old Babylonian) wr. za-gin3; na4za-gin3 "lapis lazuli; shining" Akk. uqnû

[1] cuneiform ZA.KUR za-gin3
[2] cuneiform |NI.UD|.ZA.KUR na4za-gin3
+ -0 (436x/100%).
3500 3000 2500 2000 1500 1000 (no date)
[1] 27 68 201
[2] 45 91

36 distinct forms attested; click to view forms table.

1. lapis lazuli (435x/100%)

~ LEX/Old Babylonian/Nippur na4za-gin3 OB Nippur Ura 4 Seg.1, 20; [na4x]-x za-gin3 OB Nippur Ura 4 Seg.1, 42; [[za-<(gin3)>]] = za-a = ZA = uq-nu-u2-um OB Aa 167:1. LEX/Old Babylonian/Sippar [[za-gin3]] = za-gi-in = ZA-KUR = uq-nu-um# OB Diri Sippar Seg.4, 11. ELA/Old Akkadian/Girsu [x] 5(bur3@c)!? GAN2 eden-na za-gin3 3(aš) 2(barig) CT 50, 180 6; 1(aš@c) amar nu2-a za-gin3 RTC 204 3; 5(aš@c) za-gin3 gal RTC 204 3; 2(aš@c) za-gin3 gur4-ra RTC 204 4; 8(aš@c) za-gin3 1(aš@c) šu-si RTC 204 7. ELA/Old Akkadian/Nippur 2(aš@c) sag za-gin3 OSP 2, 049 o ii 6; [4(diš)] 1(diš) za-gin3 gin2 OSP 2, 063 r ii 7. ELA/Ur III/Drehem 2(diš) ellag2 šuba3 na4za-gin3 MVN 03, 152 21; 6(diš) ellag2 na4gug!? za-gin3 MVN 03, 152 24; 1(diš) du-ti-da zabar sag za-gin3 gu2-ba ku3-babbar gar-ra OIP 115, 483 7. ELA/Ur III/Girsu a-ša3 za-gin3 sahar bar-ra AfO 24, pl. 17 Truro 1 o iii 5; 1/3(diš) ma-na na4za-gul za-gin3 1/2(diš)-ta ITT 5, 10009 2; siskur2 peš murgu2 al-ur5-ra kar za-gin3 TƒL 063 o iii 9; gug za-gin3 e2 dnin-gir2-su-bi ri-a TUT 304 3. ELA/Ur III/Nippur [geš]gu-za za-gin3 den-lil2#-ra i3-na-ku4-ra Iraq 22, pl. 20 6 NT 382 1; 2(diš) 1/2(diš) gin2 la2 5(diš) še za-gin3 NATN 377 1. ELA/Ur III/Umma 1(diš) dub za-gin3 za MCS 1, 37, BM 106055 o i 11; dnin-lil2 bar za-gin3 Nik 2, 236 o ii 19; 8(diš) za-gin3 za [...] TCL 5, 6044 r i 7; 1(u) 6(diš) za-gin3 za gid2-da TCL 5, 6044 r ii 3. ELA/Ur III/Ur amar nu2-a na4za-gin3 ku3-sig17 gar-ra UET 3, 0101 2; 1(diš) alan damar-dsuen kar za:gin3 UET 3, 0105 1; 1(diš) alan damar-[dsuen] kar za-gin3# UET 3, 0142 7. ELA/Ur III/unclear 1(diš) geša-gu4 za-gin3 ku3-sig17 gar YNER 8, 19 5; [...] x kun GAG PA za-gin3 TIM 06, 19 o i 15'; 1(diš) za-gin3 za-ka-ba ku3-sig17# ga2gar-[ra] TLB 3, 168 o ii 4. ELA/Ur III/unknown 3(diš) ma-na na4za-gin3 AnSt 33 74 1. unknown/ED IIIb/Girsu 1(aš@c) gu2-za LI-LI-da ku3 luh-ha GUL za-gin3-na du8-a DP 072 o iii 4; 1(aš@c) gu2-za LI-LI-da ku3 luh-ha GUL za-gin3-na du8-a DP 072 r ii 1; 1(aš@c) gu2-za LI-LI-da ku3 luh-ha GUL za-gin3-na du8-a DP 072 o i 3; 1(aš@c) gu2-za zi-um ku3-sig17 za-gin3-na du8-a DP 072 o ii 1. unknown/ED IIIb/unknown ma2!? ku3 za:gin3 MS 2181/07 o i 3. unknown/Ur III/Drehem ki-la2 gešdur2 lugal [za3-mi]-ri2-tum za-[gin3] SAT 3, 2032 3. unknown/Ur III/Umma 2(diš) gir2 banšur dingir mi2-[us2]-bi? za-gin3 ku3-sig17 [...] UTI 6, 3800 o iv 19; ŠU+LAGAB 1(diš) [gir2!]-banšur nig2 hi-a ku3-sig17 mi2-us2-bi? za-gin3 ku3-sig17 gar-ra UTI 6, 3800 r iii 23; 2(diš) gir2 banšur x-bi za-gin3 ku3-[sig17 ...] UTI 6, 3800 o iv 11.

~ XLEX/ED IIIa/unknown za:gin3 duru5 ED Plants 5. LEX/Old Babylonian/Nippur na4za-gin3 dur OB Nippur Ura 4 Seg.1, 43. ELA/Old Akkadian/Nippur 5(aš@c) za-gin3 [za]-us2 OSP 2, 051 4; 5(aš@c) za-gin3 za-us2 OSP 2, 052 8. ELA/Ur III/Ur x e2 ku3 za-gin3 ga2-nun-mah-ka ba-an-ku4 UET 3, 0345 r ii 7; 1(diš) na4za-gin3 MUNUS-da UET 3, 0484 1. unknown/Ur III/Drehem 1(u) 5(diš) eme gešdur2 lugal za3-mi-ri2-tum [za-gin3] SAT 3, 2032 6.

~ duru[wet]LEX/ED IIIa/unknown za-gin3 duru5 ED Word List C = "Tribute" 91.

~ gu[neck] bir[locust]LEX/Old Babylonian/Nippur na4za-gin3 gu2 bir5mušen OB Nippur Ura 4 Seg.1, 25.

~ gu[neck] tum[dove]LEX/Old Babylonian/Nippur na4za-gin3 gu2 tumušen OB Nippur Ura 4 Seg.1, 24.

~ lub[turnip]LEX/Old Babylonian/Nippur na4za-gin3 lu-ub2SAR-da OB Nippur Ura 4 Seg.1, 26.

~ zala[smashed]LEX/Old Babylonian/Nippur na4za-gin3 za3-la2-la2 OB Nippur Ura 4 Seg.1, 23.

See: abzaza zagin; ad gu zagin; ad zagin; adtab zagin; alan zagin; bibra zagin; bizaza zagin; bulug zagin; e gunu zagin; e zagin; ellaĝ zagin; huwawa zagin; igi zagin; kišib zagin; lagab zagin; lammar zagin; niĝtag zagin; sigigi zagin; sum zagin.

2. shining (1x/0%)

~LEX/Old Babylonian/Sippar [[za-gin3]] = = = el-lum OB Diri Sippar Seg.4, 12.

Akk. uqnû "lapis lazuli".

[1987] M. Civil, Ebla 1975-1985 145.


ePSD icon ePSD contacts: Steve Tinney and Philip Jones.