baza [DWARF]

(12 instances)

baza [DWARF] (12x: Old Babylonian, unknown) wr. ba-za; ba-an-za "dwarf; cripple, lame" Akk. kurû

[1] cuneiform BA.ZA ba-za
[2] cuneiform BA.AN.ZA ba-an-za
+ -0 (12x/100%).
3500 3000 2500 2000 1500 1000 (no date)
[1] 10 2
[2]

1 distinct form attested; click to view forms table.

1. dwarf (12x/100%)

~ LEX/Old Babylonian/Nippur ba-za OB Nippur Lu 539.

See: hašhur baza; munus baza.

2. cripple, lame

Akk. kurû "short (person), dwarf".


ePSD icon ePSD contacts: Steve Tinney and Philip Jones.