dag [SIDE]

(479 instances)

dag [SIDE] (479x: ED IIIa, ED IIIb, Old Akkadian, Lagash II, Ur III, Early Old Babylonian, Old Babylonian, uncertain, unknown) wr. da "side; vicinity" Akk. idu

[1] cuneiform DA da
+ -0 (464x/97%); -ga (14x/3%); -ga3 (1x/0%).
3500 3000 2500 2000 1500 1000 (no date)
[1] 102 276 70 8

34 distinct forms attested; click to view forms table.

1. side (479x/100%)

~ LEX/ED IIIa/unknown da BAD ED Plants 41. LEX/Old Babylonian/Nippur da-ra an-šub = ba-ţi-[il] OBGT IIIB iv 6=191; da-ra e-šub = ba--[la-ta] OBGT IIIB iv 7=192; da-ra a#-šub = ba--[la-ku] OBGT IIIB iv 8=193; [[da]] = = DA = i-dum OB Aa 462:1; [[da]] = = = ša-ha-tum OB Aa 462:3. LEX/Old Babylonian/unknown da-ĝu10 Ugumu 206; da-da-ĝu10 Ugumu 207. ELA/ED IIIb/Girsu GAN2 da kiši17-ga-ka-še3 VS 14, 011 r i 4; GAN2 da kiši17 VS 14, 072 o i 2; 3(bur3@c) GAN2 da kiši17 VS 14, 072 o i 6. ELA/ED IIIb/Nippur 7(aš@c) [...] da [x]ki 1(aš@c) TMH 5, 024 1; da GAN2/giš u3? ki? TMH 5, 055 5; ti ba da a TMH 5, 058 r i 4; 1(bur3@c) 1(eše3@c) <GAN2> da-ni TMH 5, 067 o i 5; [...] da TMH 5, 067 r iii 5; da pa5-ziz2 OSP 1, 122 2. ELA/ED IIIb/Umma 4(iku@c)!? su x guruš!? x da# RGK 20050520n o ii 5. ELA/ED IIIb/unknown GAN2 da tir am-ma-ka-še3 Nik 1, 069 r i 1; GAN2 da sal4-ka-kam Nik 1, 080 o i 3; GAN2 da sahar gar3-mud Nik 1, 097 r ii 4. ELA/Old Akkadian/Girsu 2(bur3@c) GAN2 da e2-huš 2(aš) 2(barig) CT 50, 180 4; da#-ga-ta ITT 1, 01175 3; GAN2 da du6 li-ba STTI 079 7; [x x] da!? x STTI 128 8; da du6 an-bu-du# ne ka STTI 173 2. ELA/Old Akkadian/Lagash zum da# BM 029417 o i 3. ELA/Old Akkadian/Nippur [...] da [...] TMH 5, 007 r i 1; [...] da TMH 5, 013 1; [...] da!? TMH 5, 155 11. ELA/Old Akkadian/unknown 2(iku@c) GAN2 da pa5 dub-sar-ka MAD 4, 151 1. ELA/Lagash II/Girsu da# [...] ITT 5, 06752 6. ELA/Ur III/Drehem da!? en? x maškim ASJ 04, 067 14 12; [x] da!? HI? ri ASJ 04, 067 14 14; da-a-ni maškim ASJ 18, 074 02 4. ELA/Ur III/Girsu 3(aš) 3(barig) 3(ban2) gur ki da-mu-ta Amherst 045 5; 1(diš) nu dur3 [geš?] u2-gu de2 su-[su] da gul Amherst 052 r i 20; kuš da-ba-am Amherst 067 1. ELA/Ur III/Nippur ki da-bi-a BE 03/1, 079 24; 1(diš) tug2 da [x] x-ši-a BE 03/1, 141 4; 1(u) 3(aš) 3(ban2) gig gur da munu4 ri um!? BE 03/1, 148 12. ELA/Ur III/Umma maš2 ma2-gur8-ra da ummaki AAS 049 2; x x da mu pa AnOr 01, 081 4; da ummaki AnOr 01, 232 4. ELA/Ur III/Ur 3(diš) sila3 eša da bala UET 3, 0112 5; 3(ban2) geštin eša da UET 3, 0149 1; a2? ma2 u3-kar-re ma2 da-bi UET 3, 0192 4. ELA/Ur III/unclear 1(diš) da ur-maš Atiqot 4, pl. 12 72 r i 9'; 2(aš) gu2 še da du11-ga AUCT 2, 333 6'; [...] 2(diš) šen da-ni uruda Orient 16, 104 165 3; 1(diš) tug2 la2-ia3 da SAKF 104 4; da# lu2-gi-na-ka i3-gal2 YOS 04, 123 2. ELA/Early Old Babylonian/unknown da gešgigir-še3 BIN 09, 192 1; da gešgigir gibil lugal-še3 BIN 09, 193 3; 2(diš) da gešgešimmar BIN 09, 307 2; 1(diš) da-ni-iš-me-me# BIN 09, 316 r i 2; da [...] hu-x [...] x BIN 10, 123 2; gešKU? U da? di-še3 ba-an-gar BIN 10, 177 4; ki ad-kup4# [x] NI da x [x] iti kin-dinanna BIN 10, 313 1. ELA/Old Babylonian/Nippur 1(diš) sar e2 du3-a da sila OB Contracts. pl. D7 no. 29 12'; da geškiri6 im-gu-tum OB Contracts, pl. C6-7 no. 21 3; da e2-ilu-na-ši-x# OB Contracts, pl. B5-6 no. 12 7; da e2-ilu-na-ši-x# OB Contracts, pl. B5-6 no. 12 7. ELA/Old Babylonian/unclear mu da? x ša3 x x x A? 6(diš) SDSU 5 2. unknown/ED IIIb/Adab x da# NI# BIN 08, 008 r ii 7. unknown/ED IIIb/Girsu da mu-na-ri DP 214 r i 2; GAN2 da kiši17-ka DP 391 o iii 3; GAN2 da tir DP 391 r i 3. unknown/ED IIIb/Lagash bil3 AN da šu bad3 BiMes 03, 14 r i 4; 1(aš@c) tug2 ninda x BU da bar tug2 sal-la e ra BiMes 03, 15 o iii 2; 1(aš@c) sila3 bar tug2 BU da BiMes 03, 15 o iii 4; da x [x?] BiMes 03, 29 o iv 3; da# ma# AN BiMes 03, 29 r iv 1; lu2 u3 da ki!? mu ni mun? da e BiMes 03, 31 r iii 2; lu2 u3 da ki!? mu ni mun? da e BiMes 03, 31 r iii 2. unknown/ED IIIb/Nippur [x] x e3 [x] da ASJ 16, p. 43-46 prism xii 3; [x x] da [x] ti# ASJ 16, p. 43-46 prism xii 6; an ba? da ga2#-e mu-na-ni#-gi4-gi4 ASJ 16, p. 43-46 prism xvi 4; da dara3 geš ma NUN ASJ 16, p. 43-46 prism xx 11. unknown/ED IIIb/unclear x lu2# [x x?] geš# [x x?] da# BIN 08, 159 o ii 6'. unknown/ED IIIb/unknown GAN2 da šuku e2-kam TSA 08 7'; GAN2 da tir am-ma-ka-še3 TSA 38 o ii 5; GAN2 da sahar-ka-še3 TSA 39 r i 1; GAN2 da tir am-ma-ka-ta TSA 41 r ii 1. unknown/Old Akkadian/Adab 1(barig)# da gul-la-ba OIP 014, 164 1. unknown/Old Akkadian/Girsu maš#-bi da ga-na-ab-ri ITT 1, 01119 1. unknown/Old Akkadian/unknown maš2 da ri-a YOS 18, 003 3; maš2 da ri-a YOS 18, 004 3. unknown/Ur III/Drehem ma2 da-ga-aš ma2 gid2-da Aleppo 169 3. unknown/Ur III/Girsu [...] x [x] da# ASJ 17, 217 110 r i 5; 4(diš) gin2 i3 da-a sukkal BM Messenger 037 1; da-a-um lu2 kas4 a du10-še3 gen-na-me BM Messenger 068 1. unknown/Ur III/Nippur [...] da [...] x BBVO 11, 268, 5N-T633 10. unknown/Ur III/Umma mu ha-ar-šiki hu-ur-ti u3 da u4 aš-a ba-hul DoCu 295 2; da ša3-gu4-ta gur-ra Georgica 3.05 8; 1(diš) ku6 še6 gur ma2 da-ga-aš Prima delÕalfabeto 42 1. unknown/Old Babylonian/Nippur da ... SAOC 44, 26 4. unknown/Old Babylonian/unknown 1(u) 9(diš)# gin2 e2 du3-a [da e2]-ţab-ba-la-du# SAOC 44, 42 12; da ha-la nig2-gi-na UET 5, 150 2; u3 da ha-la bu-la-lum UET 5, 150 3.

~ XLEX/ED IIIa/unknown da BAD ED Plants 63. LEX/unknown/unknown [da] CBS 01862 r i 8'; da-[...] CBS 01862 r i 9'; da#-bi#-[...] CBS 01862 r i 10'. ELA/ED IIIb/Girsu GAN2 da ugarx(SIG7)-ka VS 14, 037 r i 2; 1(eše3@c) 3(iku@c) GAN2 da ugarx(SIG7) VS 14, 072 o iv 5. ELA/Old Akkadian/Girsu da bappir-ga-še3 ITT 1, 01175 2; da bappir-ga-ta ITT 1, 01175 4. ELA/Old Akkadian/Umma [x] udu nita da geš-har MAD 4, 031 3; 2(bur3@c) da ki-guru7-ka MAD 4, 149 7. ELA/Old Akkadian/unknown 1(eše3@c) GAN2 da ki-ša-nu-dar-ra-ni MAD 4, 169 1; 1(eše3@c) GAN2 da ki-ša-nu-dar-ra-ni MAD 4, 169 5. ELA/Ur III/Drehem [...] da# lu2-[...] AnOr 07, 257 3. ELA/Ur III/Nippur x [...] da# [...]-ra TMH NF 1-2, 279 3. ELA/Ur III/Umma mar da ri-a MVN 03, 241 2; mar da ri-a MVN 03, 252 3; da ki-ag2-da gub-ba SACT 2, 114 3. ELA/Ur III/Ur maš2 da ri-a ki lugal-še3 MVN 13, 596 2; x KU da bi x [...] UET 9, 0914 5. ELA/Early Old Babylonian/Nippur da a-hi-a-tum OB Contracts, pl. A2 no. 2 6; da e2-nu-ur2-i3-li2-šu OB Contracts, pl. A3 no. 3 2; da e2-warad-den-lil2-la2 SAOC 44, 16 2. ELA/Old Babylonian/Nippur u3 da e2-dsin-i-tu-ra-am OB Contracts. pl. D7 no. 29 13'; da e2-i-din-dnin-urta OB Contracts, pl. B5-6 no. 12 3; da e2-i-din-dnin-urta OB Contracts, pl. B5-6 no. 12 3; da e2-ip-qu2-tum dumu ta-a-a-[...] OB Contracts, pl.F7 no.54 7'. ELA/uncertain/Nippur da e2-dnin-urta-ga-mil SAOC 44, 12 2. unknown/ED IIIb/Girsu ki šum2-ma GAN2 da ugarx(SIG7)-ta DP 405 o ii 3; GAN2 da ugarx(SIG7) DP 573 o i 3. unknown/ED IIIb/Lagash URU da AN BiMes 03, 29 o i 4. unknown/ED IIIb/Nippur maš2 da ri-a OSP 1, 107 5. unknown/ED IIIb/unknown GAN2 da ugarx(SIG7) Nik 1, 032 r iii 2. unknown/Ur III/Drehem nig2-ba ša3 2(u) maš2 da ri-a SAT 3, 1203 3. unknown/Ur III/Umma da ri-a SAT 2, 0665 4. unknown/Old Babylonian/Nippur da# [e2]-sib-ta-na SAOC 44, 31 8. unknown/Old Babylonian/unknown da e2-ri-iš-e2-a dumu şi2-na-tum OECT 08, 01 3; 1(diš) 1/3(diš) sar e2 du3-a da e2-ka-ku3-ga OECT 08, 17 1; 1(diš) 1/3(diš) sar e2 du3-a ki-tuš da e2-dnin-du10-[ga] OECT 08, 17 24; 3(diš) sar kislah da e2-dnanna-me-ša4 OECT 08, 17 25; 4(diš) sar kislah da e2-lu2-dsuen-na OECT 08, 17 26; 4(diš) sar kislah da e2-lu2-dsuen-na OECT 08, 17 4.

~ e[house]LEX/Old Babylonian/Nippur da e2 UM 55-21-018 2. ELA/Old Akkadian/unknown GAN2 da e2 tu-tu-ka-kam MAD 4, 155 2. ELA/Old Babylonian/Nippur da e2 [...] OB Contracts. pl. D7 no. 29 1'; da e2 dumu lu-zu OB Contracts. pl. D7 no. 29 10'; da e2 ba-ra-ru-um CBS 02295 4'. ELA/Old Babylonian/unclear 1(diš) gin2 e2 du3-a da e2 im#-[gur-dnin-urta] MC 3, 51 1; x# [gin2] e2 du3-a da e2 im-gur-dnin-urta MC 3, 51 12. ELA/uncertain/Nippur da# e2 u4-ta-u18-lu-he2-ti SAOC 44, 12 7. unknown/Ur III/Umma da e2? bad3-du3 sahar si-ga UTI 4, 2400 8. unknown/Old Babylonian/Nippur da e2# u2-ba-a-a-tum SAOC 44, 18 2; u3 da e2 ri-bi-tum SAOC 44, 18 3; da e2 qi3-iš-i3-li2 SAOC 44, 21 2. unknown/Old Babylonian/unknown da e2 dumu lukur ur-dšu-bu-la TIM 04, 18 3; da e2 dsin-gal-zu SAOC 44, 47 2; da e2 ur-du6-ku3-ga SAOC 44, 43 2. unknown/unknown/Nippur da e2 ibila den-lil2-za#-e-me-en# N 0968 10; da e2 e-sir2 egir-dama-a-ra-zu N 0968 2; da e2 e-sir2 egir-dama-a-ra-zu N 0968 2; da e2 ibila dnin-lil2-zi-mu-ke4-ne N 0968 7; da e2 ibila den-lil2-za#-e-me-en# N 0968 10; da e2 ibila dnin-lil2-zi-mu-[ke4-ne] N 0968 13; da e2 ibila dnin-lil2-zi-mu-ke4-ne N 0968 7.

~ gub[stand]LEX/Ur III/Kish da he2-gub-ba AAICAB 1/1, pl. 058, 1924-0519 9.

See: a dag.

2. vicinity

Akk. idu "arm; side".

[1987] J. Krecher, ASJ 9 88 n39.


ePSD icon ePSD contacts: Steve Tinney and Philip Jones.